Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, apríl 24, 2017
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti “Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ”

Oznámenie o mieste  uloženia písomnosti – Ján Fábri

Oznámenie o mieste uloženia pisomnosti – Ján Záhalka

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Martin Krásny

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Rudolf Fábri

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu Elena Preťová, Ivan Preťo

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu Ján Záhalka, Monika Rigová, Nikolas Záhalka

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

ROZPOČET NA ROK 2017

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

Informácia – Dátové centrum obcí a miest

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Borský Svätý Jur

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru 

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania – “Agroturistické centrum – Biofarma Tomky – Prípojka VN, kiosková trafostanica”

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe-RD, s.č. 165

Verejná vyhláška č.25/2015 – Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre PJPÚ

Zverejnenie návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v uznanom Poľovnom revíri Kúty