Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, júl 27, 2017
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa – Pavol Šebesta a Marta Šebestová

Verejná vyhláška – výzva/oznámenie o vstupe – odstránenie stromov

Verejná vyhláška – predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Svätý Ján na obdobie rokov 2017 – 2026

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia pre voliča

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu Adrián Tóth

Záznam ohlasovne – nový trvalý pobyt Jakub Troják

NÁVRH – Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – Elena Kimličková „Rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí, žumpa“

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ“

Oznámenie o mieste  uloženia písomnosti – Ján Fábri

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Ján Záhalka

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Martin Krásny

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Rudolf Fábri

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu Elena Preťová, Ivan Preťo

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu Ján Záhalka, Monika Rigová, Nikolas Záhalka

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

ROZPOČET NA ROK 2017

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

Informácia – Dátové centrum obcí a miest

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Borský Svätý Jur

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Žiadosť o zmenu hranice poľovného revíru 

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania – „Agroturistické centrum – Biofarma Tomky – Prípojka VN, kiosková trafostanica“

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe-RD, s.č. 165

Verejná vyhláška č.25/2015 – Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre PJPÚ

Zverejnenie návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Verejná vyhláška – Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v uznanom Poľovnom revíri Kúty