Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2017 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
13. 12. 2017 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa z kontroly inventarizácie v Základnej škole s materskou školou Borský Svätý Jur
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
6. Návrh rozpočtu na rok 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
7. Zmena rozpočtu č. 2/2017
8. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
9. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov pre projekt Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK –AT/ BIG SK – AT/ realizovaného v rámci Programu Interreg
10. Radovan Vlčák a Jozef Vlčák – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov kultúrneho domu
11. SPZ Poľovnícke združenie Borský Svätý Jur – Žiadosť o dlhodobý prenájom časti parc.č. 1667/20 o výmere 63m2
12. Pošta – PhDr. Renáta Klačanská, JUDr. Martin Klačanský – Žiadosť o odkúpenie pôdy z majetku obce
                – Ing. Helena Gundová – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
13. Diskusia
14. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce