Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 13 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Eurofondy » ČÍSLO ZMLUVY: Z2214012021501

ČÍSLO ZMLUVY: Z2214012021501 

ZMLUVA O  POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: Z2214012021501

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

sídlo : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26

Slovenská republika

IČO : 31751067

DIČ : 2020841097

konajúci : Prof. Ing. Ján Mikolaj, Csc., podpredseda vlády Slovenskej republiky a poverený riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Borský Svätý Jur

sídlo : Borský Svätý Jur 690, 908 79

Slovenská republika

konajúci : Anna Kratochvílová, starostka obce

IČO : 00309401

DIČ : 2021049415

banka : Dexia banka Slovensko, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

predfinancovanie: 3202008012/5600

refundácia: 3202008012/5600

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os : 4 Regenerácia sídiel

Opatrenia : 4.1 Regenerácia sídiel