Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 14 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.06.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.06.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
27.06. 2018 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Záverečný účet obce a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
5. Zmena rozpočtu č. 2/2018
6. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
9. Diskusia
10. Záver

 

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce