Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Eurofondy » ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801/0081/103

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801/0081/103 

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801/0081/103

Uzatvorená medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR

sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

IČO : 00686832

konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, Csc.

v zastúpení

názov : Slovenská inovačná a energetická agentúra

sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO : 00002801

DIČ : 2020877749

konajúci : Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ

Prijímateľom

názov : Obec Borský Svätý Jur

sídlo : 908 79 Borský Svätý Jur 690

Slovenská republika

konajúci : Anna Kratochvílová, starostka obce

IČO : 00309401

banka : Dexia banka Slovensko, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na predfinancovanie : 3202004011/5600

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na refundáciu: 3202000002/5600

Prioritná os 2 : Energetika

Opatrenie 2.2 : Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur

Kód Projektu v ITMS : 25120220081

Miesto realizácie projektu : Borský Svätý Jur 690

Výzva – kód Výzvy : KaHR-22VS-0801

bsj_osvetlenie2