Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 14 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Kultúra » Projekt pozemkových úprav

Projekt pozemkových úprav 

V zmysle zákona SNR č. 330/1991 Zb. začal v k.ú. obce Borský Svätý Jur  prebiehať

PROJEKT  POZEMKOVÝCH  ÚPRAV

N á v r h na zloženie predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Borský Svätý Jur

Návrh na zloženie predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Borský Svätý Jur vypracoval prípravný výbor ustanovujúceho zhromaždenia dňa 09.11.2009, ktorý pracoval v zmysle metodických pokynov Ministerstva pôdohospodárstva SR pod vedením Obvodného pozemkového úradu v Senici za účasti zástupcov obce Borský Svätý Jur a za účasti zástupcov všetkých skupín vlastníkov, nakoľko zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov, bolo navrhnuté.

 

Vlastníkov pozemkov – fyzické osoby zastupovali:

1. Palkovičová Anna, Borský Svätý Jur 246

2. Sokol Ivan, Borský Svätý Jur 544

3. Radocha Rudolf, Borský Svätý Jur 65

4. Radochová Mária, Borský Svätý Jur 393

5. Pavúčková Helena, Borský Svätý Jur 186

Náhradníci za fyzické osoby:

1. Ing. Vaškovič Michal, Malacky, Jánošíkova 66

2. Makytová Alojzia, Malacky, Štefánikova 31

PD Bela Dulice, užívateľ poľnohospodárskej pôdy:

Lukáš Jozef, Borský Svätý Jur 682

BOS – POR AGRO s.r.o. Ivanka pri Dunaji, užívateľ poľnohospodárskej pôdy:

Ing. Švoňavská Elena, Sekule 67

Pro Wood, a.s., Bratislava:

Ing. Ondriš Pavol, Bratislava, Borská 6

Obec Borský Svätý Jur:

Anna Kratochvílová, starostka obce Borský Svätý Jur

Slovenský pozemkový fond, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu majetku neznámych vlastníkov (poľnohospodárska pôda) bude zastupovať:

JUDr. Čuvala Štefan – riaditeľ, Regionálny odbor SPF v Senici

Štátnu organizáciu lesného hospodárstva, ako správcu majetku štátu a ako zástupcu majetku neznámych vlastníkov (lesná pôda) bude zastupovať:

Ing. Miroslav Holický, Odštepný závod Šaštín

Návrh stanov združenia účastníkov pozemkových úprav,

vypracovaný na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur, ktoré sa bude konať dňa 11.12.2009 v kultúrnom dome v Borskom Svätom Jure.

STANOVY

Združenia účastníkov projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Borský Svätý Jur

 

čl. I.

Názov: Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Borský Svätý Jur,  Sídlo : Obec Borský Svätý Jur

čl. II

1) Združenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Borský Svätý Jur (ďalej len „ združenie “) je právnickou osobou. Vznikne v súlade s § 23 a § 24 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

2) Združenie sa ustanoví dňa 11.12.2009 na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav ( ďalej len zhromaždenie), zoznam ktorých bude tvoriť prílohu týchto stanov ( ustanovujúci členovia).

čl. III

1) Členmi združenia budú všetci účastníci pozemkových úprav, uvedení v § 6 ods. 1 zákona:

a) vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám ,

b) nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,

c) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku, nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,

d)  fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,

e) obec Borský Svätý Jur

2) Členom združenia bude aj Slovenský pozemkový fond Bratislava, zastúpený

regionálnym odborom v Senici a správca lesného majetku vo vlastníctve štátu

(Lesy Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica)) zastúpené Odštepným Závodom

Šaštín Stráže.

čl. IV.

Združenie najmä :

1. spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania najmä: ocenenia pozemkov, všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, zásad pre umiestnenie nových pozemkov a návrhu nového priestorového usporiadania pozemkov v rozdeľovacom pláne, pri prerokovaní námietok proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia, pri prerokovaní námietok proti výpisu z rozdeľovacieho plánu, pri vypracovaní postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,

2. predkladá námietky správnemu orgánu k návrhom jednotlivých častí projektu,

3. prostredníctvom predstavenstva združenia zastupuje účastníkov pozemkových úprav pri zverejnení registra pôvodného stavu podľa § 10 ods. 1 a doručovaní schválenia registra pôvodného stavu podľa § 10 ods. 3 zákona,

4. prostredníctvom predstavenstva združenia zastupuje účastníkov pozemkových úprav pri prerokovaní a doručovaní zásad pre umiestnenie nových pozemkov podľa § 11 ods. 23 zákona

5. prostredníctvom predstavenstva združenia zastupuje účastníkov pozemkových úprav pri doručovaní registra nového stavu podľa § 13 ods. 1 a schválenia registra nového stavu podľa § 13 ods. 4, 7 zákona.

čl. V.

1) Najvyšším orgánom združenia je zhromaždenie, ktoré tvoria účastníci prítomní na zasadnutiach zvolávaných orgánom štátnej správy a obcou pri volení predstavenstva a schvaľovaní stanov združenia účastníkov, alebo zvolávaných predstavenstvom pri prerokovaní zásadných postupov, ktoré sa týka nového usporiadania územia.

2) Zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny a doplnky,

b) volí a odvoláva členov predstavenstva,

c) rozhoduje o zániku združenia.

3) Zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie v ktorejkoľvek veci spadajúcej do pôsobnosti združenia.

4) Ak zo zákona alebo stanov nevyplýva niečo iné, uznesenie zhromaždenia je prijaté, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5) Zhromaždenie zvoláva predstavenstvo verejnou vyhláškou podľa potreby. O priebehu a výsledkoch rokovania sa spisuje záznam, ktorý podpisuje zapisovateľ a predseda predstavenstva.

6) Predstavenstvo zvolá verejnou vyhláškou zhromaždenie tak, ako je to uvedené v § 24 ods. 4 zákona, oznámi to obecným rozhlasom v obci Borský Svätý Jur a okolitých obciach Sekule, Moravský Sv. Ján, Závod, Lakšárska Nová Ves, Šaštín Stráže, Kuklov, Kúty a zverejní ju internetových stránkach Obvodného pozemkového radu v Senici www.mpsr.sk/pu a Obecného úradu v Borskom Svätom Jure www. borskysvatyjur.sk, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo Obvodný pozemkový úrad v Senici.

čl. Vl.

1) Výkonným orgánom združenia je predstavenstvo v počte 11 členov a 2 náhradníkov, ktoré zastupuje združenie v konaní o pozemkových úpravách. Predstavenstvo riadi činnosť združenia a rozhoduje vo všetkých záležitostiach (najmä prerokúva návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia, doručuje sa mu register pôvodného stavu a všeobecné zásady funkčného usporiadania, prerokúva námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania, prerokúva návrh zásad umiestnenia nových pozemkov, doručuje sa mu návrh nového usporiadania a môže proti nemu podať námietky, prerokúva podané námietky proti návrhu nového usporiadania, prerokúva postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a spolupracuje s pozemkovým úradom, zhotoviteľom projektu pozemkových úprav a obcou počas celého konania pozemkových úprav), pokiaľ nie sú zákonom, týmito stanovami alebo rozhodnutím zhromaždenia vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť sa zodpovedá zhromaždeniu. Predstavenstvo je spoločným splnomocnencom účastníkov pozemkových úprav na doručovanie.

2) Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu, zapisovateľa prípade ďalšie funkcie, ktorých môže kedykoľvek odvolať.

3) Predseda zvoláva predstavenstvo podľa potreby a organizuje jeho rokovanie. V neprítomnosti predsedu zastupuje ho podpredseda. O priebehu , obsahu a výsledkoch rokovania sa spisuje záznam, ktorý podpisuje zapisovateľ a predseda.

4) Uznesenie predstavenstva je prijaté, ak v zákone alebo týchto stanovách nie je upravené inak, nadpolovičnou väčšinou členov predstavenstva. Pri prerokovaní námietok podľa § 10 ods. 6 zákona rozhoduje dvojtretinová väčšina všetkých členov predstavenstva. Námietky podľa § 13 ods. 2 zákona môže podať predstavenstvo, ak s  tým súhlasia 2/3 jeho členov.

5) Za predstavenstvo koná navonok predseda, ktorý zaň podpisuje všetky písomnosti. V neprítomnosti predsedu navonok koná a písomnosti podpisuje podpredseda.

6) Predstavenstvo doručuje účastníkom pozemkových úprav s trvalým pobytom v obci Borský Svätý Jur písomnosti určené do vlastných rúk a to:

a) výpisy z Registra pôvodného stavu podľa § 10 ods. 1 zákona

b) zásady pre umiestnenie nových pozemkov podľa § 11 ods. 23 zákona

c) výpisy z rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav podľa § 13 ods. zákona

 

čl. VlI.

Náklady spojené s činnosťou združenia účastníkov pozemkových úprav hradí obec. Členovia tohto združenia môžu na túto činnosť prispieť finančnou čiastkou obci na osobitný účet. Nevyčerpané finančné prostriedky po ukončení pozemkových úprav sú príjmom obce podľa § 18 ods. 4 zákona.

čl. VlII.

Všetky funkcie v predstavenstve  sú čestné.

čl. IX.

Združenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur sa eviduje v Registri Združení účastníkov pozemkových úprav, ktorý vedie Obvodný pozemkový úrad v Senici v zmysle § 24 ods. 9 zákona. Zároveň združenie požiada Štatistický úrad SR Krajskú správu v Trnave o pridelenie IČO v štatistickom registri.

čl, X.

Na činnosť združenia účastníkov konania dohliada Obvodný pozemkový úrad v Senici

čl. XI.

Združenie účastníkov pozemkových úprav v zmysle § 24 ods. 8 zákona zaniká uznesením zhromaždenia účastníkov po vybudovaní všetkých spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte pozemkových úprav.

ROKOVACÍ PORIADOK

ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Borský Svätý Jur

Čl. I.

Základné ustanovenia

1. Rokovací poriadok stanovuje záväzné pravidlá pre rokovanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Borský Svätý Jur zvolaného v zmysle § 24 ods. 1 zákona SNR č 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).

Čl. II.

Činnosť ustanovujúceho zhromaždenia

1. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov zvoláva Obvodný pozemkový úrad v Senici a Obecný úrad v Borskom Svätom Jure

2. Program rokovania určil prípravný výbor zhromaždenia účastníkov.

3. Zasadnutie ustanovujúceho zhromaždenia riadi zástupca správneho orgánu – Obvodného pozemkového úradu v Senici. Po zvolení predseda predstavenstva.

4. Prítomnosť účastníkov pozemkových úprav sa zisťuje prezenčnou listinou podpísanou prítomnými, ktorá je súčasťou zápisnice zo zasadnutia.

5. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou prítomných účastníkov pozemkových úprav. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky.

6. Ustanovujúce zhromaždenie zvolí členov volebnej komisie, členov návrhovej komisie, členov predstavenstva budúceho združenia účastníkov pozemkových úprav.

7. Z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov sa musí vyhotoviť zápis.

8. Činnosť ostatných zhromaždení účastníkov konania usmerňujú Stanovy združenia účastníkov pozemkových úprav v Borskom Svätom Jure

Čl. III.

Písomnosti ustanovujúceho zhromaždenia

1. Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov musí obsahovať stručný a vecný priebeh rokovania, návrhy a závery

2. Prílohu zápisnice tvorí program rokovania (pozvánka) a prezenčná listina.

3. Zápisnicu píše jeden z členov predstavenstva poverený predsedom (zapisovateľ).

4. Vyhotovenú zápisnicu podpíše predseda predstavenstva a zapisovateľ.

5. Podľa potreby možno vyhotoviť výpis zo zápisnice.

6. Samostatne budú vyhotovené uznesenia ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov PÚ.

7. Písomnosti predkladané správnemu orgánu a doručované účastníkom konania podpisuje predseda, resp. ním poverený člen predstavenstva.

S rokovacím poriadkom boli oboznámení všetci účastníci ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Borský Svätý Jur.