Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.10.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.10.2018 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
29.10. 2018 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zmeny a doplnky územného plánu č. 1
5. Zvýšenie pokladničného limitu v pokladni obce Borský Svätý Jur
6. Návrh rozpočtu na rok 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
7. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017
8. Pošta – DFS Juránek – Žiadosť o pridelenie priestorov „klubovne“

          – Milan Galba – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
          – Omrvinka s.r.o. – Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2018
          – Ján Katerinec a Martina Katerincová – Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
9. Diskusia
10. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová 
starostka obce