Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.06.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.06.2019 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
24. 06. 2019 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
5. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
7. Návrh – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
8. Diskusia
9. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce