Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Kultúra » 60. výročie MO SČK v Borskom Sv. Jure

60. výročie MO SČK v Borskom Sv. Jure 

História a súčasnosť

Miestneho spolku Slovenského červeného kríža obce Borský Svätý Jur

Keď sa v roku 1949 zakladala v obci miestna spoločensko prospešná organizácia Česko – Slovenského červeného kríža, nikto netušil, že sa tak široko rozvinie jej humánna, ekonomická a kultúrno – osvetová činnosť.

Iniciátorom založenia bol miestny učiteľ Imrich EHRENBERGER. Ten ako dôverník Okresného výboru Československého kríža v Malackách v obci získal 52 členov z radov občanov, čím bola daná možnosť založiť miestnu skupinu Československého červeného kríža.

Zakladajúca schôdza sa konala dňa 15. decembra roku 1949 za účasti prihlásených zakladajúcich členov, zástupcov Okresného výboru ČSČK v Malackách, a to jeho tajomníka Jozefa Čuku a člena OV ČSČK MUDr. Gejzu Daloša, obvodného lekára v Moravskom Svätom Jáne. Na schôdzi bol zvolený výbor v zložení: Viliam HUDZOVIČ – predseda, Imrich EHRENBERGER – tajomník, Helena CHLÁDKOVÁ – pokladníčka, Alojz ŠIŠKA a Konštantín SAMEK – revízori a Ján JURIGA a Helena RADOCHOVÁ ako členovia výboru.

Novozaložená organizácia hneď na prahu nasledujúceho roku sa pustila do činorodej práce. Organizovala verejné schôdze s občanmi na ktorých odznievali odborné prednášky so zdravotníckou tématikou, premietali sa krátkometrážne filmy o chorobách, o prevencii voči chorobám, prevádzal sa nábor nových členov, takže čoskoro sa členská základňa rozšírila nad 100 členov. Odborné prednášky odprednášal MUDr. Gejza Daloš.

V miestnych školách pod vedením učiteliek, dôverníčok ČSČK organizovali bohatú činnosť dorastu ČSČK najmä v hygienickej prevencii, v hygienických návykoch žiakov.

Činnosť dorastu ČSČK sa zameriavala na osvojenie osobnej hygieny , na hygienu a čistotu pracovného prostredia, na organizovanie súťaží dorastu v zbere liečivých rastlín, na kultúrnu činnosť – nacvičovanie a odohratie divadelných hier, kultúrnych programov a podobne. Záslužnú prácu s dorastom ČSČK vykonávali po dlhé roky učiteľky: Helena Chládková, Helena Hózová, Mária Šimková a Oľga Ábelová.

Pracovná aktivita miestnej organizácie sa z roka na rok rozrastala. Už okrem spomenutej činnosti zapájala sa do šírenia zdravotnej osvety reláciami v miestnom rozhlase, poriadala poradenské prednášky pre budúce matky, šírila zdravotnú tlač a získavala dobrovoľných bezplatných darcov krvi. Prví dobrovoľný darcovia krvi – celkom 15 ľudí, odovzdali najvzácnejšiu tekutinu života v prevoznej transfúznej stanici z Bratislavy v Moravskom Svätom Jáne na jar roku 1952. Od tej doby sa ich rady rozrástli, darcovia sa postupne vymieňali a počet sa každoročne pohyboval okolo 30 až 40 darcov krvi. Medzi dobrovoľnými darcami krvi nájdeme aj takých, ktorí svoju krv darovali viac ako 10, 15, 20 ba i 30 krát.

V kultúrno spoločenskej činnosti sa poriadali každoročne autobusové vlastivedné zájazdy po vlasti, dva razy do Poľska, zájazdy na Flóru Olomouc, na ľadové revue v Bratislave, na Kabaretný program Rozmarín v Brne, zájazdy do divadiel. Propagovala sa zdravotná tlač, získavali sa jej noví odberatelia – predplatitelia, a tak miestna skupina okrem svojej humanitárnej činnosti plne využívala svoje poslanie ako spoločenská organizácia, ktorá pomáhala formovať život spoluobčanov, viesť ich k vypestovaniu dobrých medziľudských vzťahov, poskytovať si vzájomnú pomoc a venovať potrebnú starostlivosť starým, opusteným – bezvládnym osobám opatrovateľskou službou svojich členiek. Na úseku spoločenskej zábavy každoročne spolok organizoval tanečnú zábavu s príslušným kultúrnym programom.

Toho času spolok eviduje 300 členov s toho 40 členov školskej mládeže. Spolok má 40 darcov krvi s toho 30 aktívnych. Spolok má 1 držiteľa diamantovej plakety Dr. Jánského, 11 zlatých držiteľov plakety Dr. Janského, 22 strieborných držiteľov plakety Dr. Janského a 40 držiteľov brondzovej plakety Dr. Janského.

Na predsedníckom stolci MS SČK v Borskom Svätom Jure sa vystriedali: Viliam Hudzovič, riaditeľ strednej školy, Ján Juriga, dôchodca, Helena Radochová, pôrodná asistentka, MUDr. Viliam Šelc, miestny lekár, Štefan Diviak, sanitkár, Anna Daňková a terajšia predsedkyňa Libuša Cellaryová od 30. 07. 2001až po súčasnosť.

V súčasnej dobe v mesiaci október raz do roka spolok organizuje pri príležitosti mesiaca úcty k starším posedenie občanov v kultúrnom dome, kde sa oceňujú jubilujúci členovia spolku kvetinovým darom. Spolok sa vo svojej činnosti od roku 2008 zameriava na program „ Mini akadémia tretieho veku „ kde sa sústreďuje na prednášky zamerané na zdravotnícku tématiku. Tieto prednášky poriada za asistencie odborne vyškolených lektorov a to pre svojich členov, ako aj pre obyvateľov našej obce a pre širokú verejnosť. Medzi prednášané témy patrí:

1, Problematika darcovstva krvi

2, Ochrana pred úrazmi a poskytovanie prvej pomoci

3, Pitný režim v starobe

4, Správna výživa ako prevencia civilizačných ochorení

5. Psychohygiena vo vyššom veku

6. Problematika inkontinencie – prevencia

7. Sociálne poradenstvo pre zdravotne ťažko postihnutých seniorov

8. Význam pohybu vo vyššom veku. Podpora samostatnosti.

9. Prevencia nádorových ochorení

– Pre občanov obce spolok každoročne na jeseň organizuje hodovú zábavu

– Dňa 29. mája tohto roku spolok hostil v kultúrnom dome – Dobrovoľníkov Červeného kríža a mimovládnych organizácii z Talianska.

– Spolok sa podieľa na spoluorganizovaní Medzinárodného dňa detí v obci.

Medzi hlavnú a prvoradú úlohu nášho spolku patrí v zmysle §-u 5 ods. 1 písm. f, Zák. NR SR č. 460/2007 Z.z., organizácia a zabezpečovanie bezpríspevkového darovania krvi. Náš spolok eviduje 40 bezpríspevkových darcov krvi z tohto počtu je v súčasnej dobe 30 aktívnych členov. Pravidelne sa 3 krát do roka zúčastňujú bezpríspevkového darovania krvi na Hematologicko transfúznom oddelení v Skalici, aj na iných transfúznych oddeleniach. Taktiež sa zúčastňujú aj rôznych individuálnych odberov na žiadosť občanov pre záchranu života. Mnohý títo členovia nášho spolku boli za svoju nezištnú a šľachetnú činnosť pri darovaní krvi a záchrane života v spoločnosti ocenení plaketami Dr. Jánského. Za tento ušľachtilý čin, za krv, za liek najvzácnejší im patrí naše veľké

ĎAKUJEME !

(fotogalériu z akcie nájdete tu…)