Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Kultúra » Oznámenie – Zákon o sťažnostiach

Oznámenie – Zákon o sťažnostiach 

Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti.

Sťažnosti a podania sú evidované v centrálnej evidencii sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov na obecnom úrade.

Postup pri vybavovaní sťažností a petícií obcou Borský Svätý Jur upravuje vnútorný predpis    č. 1/2010 Z.z. o sťažnostiach. V náväznosti na tieto ustanovenia obec podľa § 6, ods. 17 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. prijíma, eviduje, prešetruje a písomne vybavuje sťažnosti a petície občanov ako i zákonných zástupcov detí a žiakov základnej školy, materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri ZŠ s MŠ okrem sťažností a petícií podľa § 13, ods. 1 / pedagogické riadenie, úroveň výchovy a vzdelávania / citovaného zákona, ktoré spadajú do kompetencie Štátnej školskej inšpekcie.

Obec, v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.

V Borskom Sv. Jure 12. septembra 2011
Predkladá: Anna Palkovičová Hlavný kontrolór obce