Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Revitalizácia verejného priestranstva

Revitalizácia verejného priestranstva 

Dňa 28.8.2009 nám Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava potvrdilo registráciu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt:

 

„Revitalizácia verejného priestranstva v obci Borský Svätý Jur“

Operačný program – Regionálny operačný program

Prioritná os           – Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel

Opatrenie              – 4.1 Regenerácia sídiel

Kód výzvy ROP    – 4.1a – 2009/01

Kód žiadosti         –  NFP22140120435

 

O NFP sme sa uchádzali na základe prijatého uznesenia č. 42/2009, ktoré schválilo :

  1. Predloženie žiadosti
  2. Zabezpečenie realizácie
  3. Financovanie projektu

24.05.2010 sme podpísali Zmluvu  o poskytnutí NFP č. Z221401202501, kde maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu predstavovala 692 822,80 €.

 

Realizáciu projektu zabezpečil dodávateľ firma SWIETELSKY –Slovakia spol. s.r.o. vybraný na základe výsledkov verejného obstarávania.

 fontana

Stavba sa delila na nasledovné stavebné objekty:

SO. 01a  Jestvujúce chodníky rekonštrukcia

SO. 01b  Chodníky – výstavba predĺženie

SO. 01c  Verejné zhromaždovacie plochy

SO. 01d  Verejné parkovacie plochy

SO. 01e  Prvky drobnej architektúry – mobiliár

SO. 01f  Centrálna zóna, miestne komunikácie – rekonštrukcia

SO. 03   Verejné osvetlenie

SO. 04   Úprava povrchov verejnej zelene

Revitalizáciou projektu vznikol estetický priestor centrálnej časti obce, ktorý umožní ďalší kultúrny rozvoj obce a spoločenské využitie občanov.