Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|streda, 24 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (30.04.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (30.04.) 

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa bude

konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva bez prítomnosti verejnosti.                                                                                                                                                                                                                          

                                                 Pozvánka

     Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie     

    obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. 4. 2020 t. j. štvrtok   

                                 o 18:00 hod. v kultúrnom dome. 

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Prejednanie protestu prokurátora
 5. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja a času prevádzky služieb, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území obce Borský Svätý Jur schválené OZ č. 58/2008 zo dňa 25.8.2008
 6. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska
 7. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur
 8. Zrušenie Uznesenia č. 151/2020 – zámer odpredať časť obecného pozemku žiadateľom Ing. Milanovi Seleckému a manželke Ing. Lýdii Seleckej
 9. Darovacia zmluva Ing. Lukáš Mateovič
 10. MP Logistics s.r.o. – doloženie podkladov
 11. Pošta :
 • Žiadosť Atletického klubu
 • Alojz Trajlinek – Žiadosť o odkúpenie pozemku
 1. Diskusia
 2. Záver

 

                                                                                                   Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                                           starostka obce