Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 24 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (29.06.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (29.06.) 

                                                         Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                      obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  29.06. 2020

                       t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Správa o hospodárení školy a školských zariadení
 5. Zmena rozpočtu č.2/2020
 6. Návrh – Záverečný účet obce Borský Sv. Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra obce
 7. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska, pravidiel umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme pohrebiska so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanovenie činností, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebu
 8. Vyhlásenie výberového konania na voľbu kontrolóra obce
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020   
 10. Pošta:  Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
 11. Diskusia
 12. Záver 

                                                                                Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                        starostka obce