Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 18 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (14.12.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (14.12.) 

                                                    Pozvánka

       Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                   obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12. 2020

                       t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva – názory a podnety obyvateľov obce
 4.  Návrh – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
 5. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Návrh – Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 7. Návrh – Rozpočet obce na roky 2021 – 2023
 8. Zmena rozpočtu č. 4
 9. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2021
 10. Pošta :  – Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie na rok 2020
 11. Diskusia
 12. Záver  

 

                                                                                 Mgr. Anna Kratochvílová                                                                                                                                                                                                                                                                                         starostka obce