Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 13 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (31.05.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (31.05.) 

                                                               Pozvánka

        

         Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie

                            obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

           dňa 31.05. 2021 t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Upozornenie prokurátora Pd 72/21/2205-3 – prerokovanie – zákonnosť v postupe obce Borský Svätý Jur pri ustanovení podrobností o organizácii miestneho referenda
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.1/2021 o organizácii      miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur
 4. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 5. Zrušenie Uznesenia č.310/2021 – schválenie investičného zámeru športovej strelnice
 6. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
 7. Zrušenie uznesenia č.303/2021 –  schválenie spôsobu financovania formou predfinancovania pre projekt Zlepšenie technického vybavenia učební v Základnej škole s Materskou školou
 8. Zrušenie uznesenia č.154/2020- Vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov   
 9. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
 11. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky k 31.12.2020
 12. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2020
 13. Opätovné schválenie Uznesenia č. 305/2021 – Správa hlavného kontrolóra z kontroly č. 3/2021
 14. Rôzne
 15. Záver

 

                                                                                  Mgr. Anna Kratochvílová

                                                                                            starostka obce