Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 13 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Borský Svätý Jur

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Borský Svätý Jur 

erb75x86pxObecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure uznesením č. 15/2014

vyhlasuje

v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

výberové konanie na funkciu

hlavný kontrolór obce Borský Svätý Jur.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

Kvalifikačné predpoklady:

–        ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Ďalšie podmienky:

–        znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy – znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

–        práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point).

Náležitosti písomnej prihlášky:

–        meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

–        štrukturovaný profesijný životopis,

–        prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

–        výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

–        overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

–        súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve,

–        informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Termín doručenia prihlášok je do 07.07.2014 do 14:00 hod.

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:

Písomnú prihlášku  spolu s požadovanými dokladmi treba predložiť – poštou alebo osobne
do určeného termínu na Obecný úrad v Borskom Svätom Jure v zalepenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obec Borský Svätý Jur, Štepničky 690,
908 79  Borský Svätý Jur.

Každý kandidát bude zastupiteľstvom vyzvaný, aby v deň konania voľby hlavného kontrolóra vystúpil pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

Deň nástupu do zamestnania: 1.septembra 2014

Pracovný pomer bude uzavretý na 0,2 úväzku pracovného času.

Výberové konanie sa uskutoční 21.07.2014 o 18:00 hod.

V Borskom Svätom Jure, dňa 9.6.2014

Bc. Anna Kratochvílová

starostka obce