Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 25 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva (30.05.)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (30.05.) 

                                                                        Pozvánka

        

                       Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 12, ods. 2 zvolávam zasadnutie

                                     obecného  zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                 dňa 30.05. 2022 t. j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce 
 4. Zmena rozpočtu č. 3/2022
 5. Návrh Štatútu obce Borský Svätý Jur
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.1/2022 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce
 7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021
 8. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2021
 9. Schválenie prenájmu pozemku pre umiestnenie Z-BOXU od žiadateľa Packeta Slovakia s. r. o.
 10. Zmena termínu zasadnutia OZ
 11. Pošta: Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jozef Machata

               Žiadosť o schválenie investičného zámeru fotovoltika – Right Power, a.s.

 1. Rôzne
 2. Záver

 

 

                                                                                                   Mgr. Juraj Smolár  

                                                                                               zástupca starostu obce