Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 25 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2022 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13 ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
15. 12. 2022 t.j. štvrtok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1.Otvorenie
2.Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory – názory a podnety obyvateľov obce
4.Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023
5.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2021 – 2022
6.Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021
7.Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur
8.Návrh – Rozpočet obce na roky 2023 – 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
9.Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2023
10.Pridelenie nájomných obecných bytov
11.Prerokovanie Petície občanov Borský Svätý Jur-Tomky proti začatému územnému konaniu o umiestnení stavby 7 rodinných domov v Tomkoch
12.Pošta: Žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku – Rudolf Vlk
                Žiadosť o prenájom pozemku – Ľubomír Macejka
13.Rôzne
14.Záver

                                                                                                             Mgr. Juraj Smolár
                                                                                                                starosta obce