Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 14 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023 – 2024

ZÁPIS do 1. ročníka pre školský rok 2023 – 2024 

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 12. apríla 2023 v čase od 14:00 – 16:00 hod. na 1. poschodí ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur.
Zákonní zástupcovia dieťaťa sú povinní prihlásiť dieťa, ktoré k 31.8.2023 dosiahne 6 rokov, t. j. vek na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, i dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky.
Na zápis prídu s dieťaťom obaja zákonní zástupcovia dieťaťa (aj v prípade rozvedených rodičov).
Prinesú:
1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka ZŠ podpísané obidvoma rodičmi.
2. Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024 podpísané obidvoma rodičmi; podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa na prihláške sa nevyžaduje len v prípade:

  • ak jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností ( doložiť doklad, napr. neoverenú kópiu rozhodnutia súdu…),
  • ak jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (doložiť potvrdenie od všeobecného lekára),
  • ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, predloží vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu.

3. Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ.
4. Platné občianske preukazy.
5. Rodný list dieťaťa.
6. 13,00 € ( prvá kniha, zošity s predtlačou, Čísla a hry).
7. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa – doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
8. V prípade predčasného zaškolenia – tlačivo Žiadosť o predčasné zaškolenie + vyjadrenia CPP a všeobecného lekára pre deti a dorast.
9. V prípade odkladu školskej dochádzky – tlačivo Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky + vyjadrenia CPP a všeobecného lekára pre deti a dorast ( vyjadrenia doručiť najneskôr do 15. júna 2023).
10. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – doklad Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy najneskôr do 15. júna 2023.

Viacej informácií a tlačivá na stiahnutie: TU