Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 28 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.04.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.04.2023 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa

17. apríla 2023 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Návrh programu zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Návrh správy z kontroly o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v rokoch 2018, 2019 a 2020
 5. Návrh – Rozpočet obce na roky 2023 – 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
 6. Územný plán obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č. 1 – zmena zámeru (lokalita č.14)
 7. Vybudovanie čistiarne odpadových vôd aj kanalizácie v obci Borský Svätý Jur
 8. Zvýšenie kapacít materskej školy v obci Borský Svätý Jur
 9. Rekonštrukcia pošty v obci Borský Svätý Jur
 10. Informácia o nakladaní s majetkom obce – ťažba dreva
 11. Ťažba, predaj a spracovanie dreva a odpad z dreva
 12. Vybudovanie detského ihriska v obci Borský Svätý Jur
 13. Pracovné stretnutie poslancov (agenda, vyhotovovanie zápisníc z pracovných stretnutí, ktoré sa konajú v zmysle § 18 Štatútu obce Borský Svätý Jur, schválený uznesením
  č. 457/2022)
 14. Vybudovanie zberného dvora v obci Borský Svätý Jur
 15. Úprava informačného systému na web stránke obce Borský Svätý Jur, v sekcii dokumenty – pri zverejňovaní objednávok, faktúr, zmlúv a ostatných dokumentov
 16. Zrušenie komisie finančnej a správy obecného majetku – zrušenie Uznesenia č. 11/2022-A a Uznesenia č. 11/2022-B
 17. Pošta – Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava – Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech investora stavby
 18. Rôzne
 19. Záver

 

 

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce