Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.06.2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.06.2015 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
dňa 22.06.2015 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
6. Správa o hospodárení školy za školský rok 2013-2014
7. Prerokovanie platu starostky obce
8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
9. Diskusia
10. Záver

Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce