Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Obecné zastupiteľstvo v pondelok 20.10.2014 o 18:00 v KD

Obecné zastupiteľstvo v pondelok 20.10.2014 o 18:00 v KD 

Pozvánka

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

20.10.2014 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. VZN č. 1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a vysielaní politickej reklamy v obecnom rozhlase v čase volebnej kampane na území obce Borský Svätý Jur
  4. Zmena rozpočtu č. 2
  5. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
  6. Zápis do kroniky obce za rok 2013 – schválenie
  7. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
  8. Pošta – Jozef Kašák, Ján Tomek, Eduard Rozbora
  9. Diskusia
  10. Záver

 

 Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce