Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|streda, 24 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Škola » Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur 

Obec Borský Svätý Jur

podľa § 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľa Základnej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
  č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z.z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona
  č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu maximálne 4 strany),
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ),
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa
  a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do 20.11.2014  na adresu Obec Borský Svätý Jur, Štepničky 690, 908 79  Borský Svätý Jur.

Obálku označte heslom  „Výberové konanie  – Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur  – Neotvárať“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne Radou školy.

 

V Borskom Svätom Jure, dňa 13.10.2014

 

Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce