Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej kontrolórky zameraná na výkon činností:

A. Kontrolná činnosť:

  1. Kontrola plnenia uznesení – pravidelná kontrola.
  2. NFK – Vykonávanie predbežnej kontroly pri vybraných finančných operáciách – pokračovanie v kontrole „Bežná kontrola účtovných dokladov na obecnom úrade a v ZŠ s MŠ.
  3. Kontrola plnenia miestnych daní a poplatkov vrátanie stavu pohľadávok  k 31.12.2013 – dokončenie kontroly z II. pol.2014

 B. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu obce na r. 2015 -2017.
  2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za r. 2014.
  3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014.

 C. Iné činnosti:

a) Príprava na kontrolné akcie, vzdelávanie, účasť na odborných seminároch,

b)spolupráca s inými ( štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými orgánmi – konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch,

c)účasť na poradách a seminároch organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR. 

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly ako aj od čiastkového úväzku  na výkon kontroly v obci.

Zverejnené na úradnej tabuli od  28.11.2014

Spracovala  a   predkladá: Mgr. Iveta Balejčiková, hlavný kontrolór obce