Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 20 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » List – nájomné zmluvy na prenájom pozemkov

List – nájomné zmluvy na prenájom pozemkov 

Vážení obyvatelia obce,

v ostatnom čase boli viacerým z Vás doručené nájomné zmluvy na prenájom Vašich pozemkov. Účelom prenájmu je zvyčajne vykonávanie poľnohospodárskej činnosti na Vašich pozemkoch.

Keďže možno predpokladať, že aj ďalší obyvatelia budú oslovení s takýmito podobnými ponukami nájomných zmlúv zo strany súkromných osôb (samostatne hospodáriaci roľník alebo družstvo), považujeme za dôležité Vás informovať o súvisiacich okolnostiach.

V prípade, že Vám bude doručený návrh takejto nájomnej zmluvy, odporúčame Vám osobitne si všímať nasledovné:

  • kto má záujem o nájom Vašich pozemkov,
  • o ktoré Vaše pozemky má poľnohospodár záujem (či je výmera podľa listu vlastníctva totožná s výmerou v nájomnej zmluve),
  • za akú cenu poľnohospodár navrhuje prenájom,
  • na akú dobu poľnohospodár navrhuje uzatvorenie nájomnej zmluvy a za akých podmienok ju môžete ukončiť.

Možno sa stretnúť s tým, že v nájomnej zmluve je upravená otázka poľovníctva napríklad tak,
že nájomcovi udeľujete plnomocenstvo na postupy podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve
alebo že sa pozemky prenajímajú nájomcovi aj na výkon práva poľovníctva, v súvislosti s čím môže nájomca získavať určitú odmenu.

Ak sa v nájomnej zmluve nenachádza ani zmienka o možnosti nájomcu dať Vaše pozemky do nájmu ďalšej osobe (podnájom), znamená to, že nájomca takéto právo má, lebo mu ho priznáva priamo zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov (§ 10 ods. 3).

  • Pokiaľ nebudete chcieť súhlasiť s niektorým ustanovením nájomnej zmluvy, tým, že ide len o návrh, môžete dať pripomienky potenciálnemu nájomcovi.
  • Ak vôbec nemáte záujem prenajímať Vaše pozemky, môžete priamo odmietnuť takúto zmluvu (zaslaním listu na adresu družstva s vetou, že odmietate ich návrh nájomnej zmluvy; podací lístok k takejto zásielke si odložte).
  • Môže nastať situácia, že návrh nájomnej zmluvy Vám zaslal niekto, kto už na Vašich pozemkoch fakticky vykonáva poľnohospodársku činnosť, ale nemáte medzi sebou uzatvorenú nájomnú zmluvu. Zákon pamätá aj na takýto prípad a pokiaľ sa k takémuto návrhu zmluvy nijako nevyjadríte, vznikne medzi Vami a poľnohospodárom nájomný vzťah. Nájom medzi Vami a poľnohospodárom nevznikne, ak odmietnete jeho návrh zmluvy alebo ho požiadate o vrátenie pozemkov (zaslaním listu na adresu družstva s vetou, že odmietate ich návrh nájomnej zmluvy; podací lístok k takejto zásielke si odložte).

Je na Vašom zvážení ako naložíte s Vaším vlastníctvom (pôdou), preto Vám odporúčame byť obzvlášť obozretný a komunikovať o podmienkach navrhovanej nájomnej zmluvy, či už priamo s potenciálnym nájomcom alebo s osobou, voči ktorej máte dôveru a ktorá Vás bude vedieť lepšie zorientovať v tejto otázke. Prípadne sa môžete obrátiť s doplňujúcimi otázkami na zamestnancov obecného úradu.

 

                                                                                                                               Bc. Anna Kratochvílová
starostka obce