Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 13 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Obecné zastupiteľstvo 9. 2.

Obecné zastupiteľstvo 9. 2. 

P o z v á n k a
––––––––––––

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9.2.2015 t.j. pondelok o 18.oo hod. v kultúrnom dome.

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Správa o výsledku kontrol za 2. polrok 2014

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu

6. Návrh rozpočtu na rok 2015 – schválenie

7. Rokovací poriadok – návrh

8. Zásady pre zriaďovanie komisií pri OZ v Borskom Sv. Jure

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ružička Ján

10. Ing. Kodaj – prístupová cesta

11. Diskusia

12. Záver

 

Bc. Kratochvílová Anna
starostka