Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 23 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2015

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2015 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
07.12.2015 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
5. 3. zmena rozpočtu r. 2015
6. Návrh rozpočtu na r. 2016
7. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Borský Svätý Jur 2015 – 2020
8. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 2/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Borský Svätý Jur
9. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností
10. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur
12. Kúpna zmluva a zriadene vecného bremena – COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
13. Zmluva uzatvorená podľa § 20a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – mesto Senica
14. Žiadosť o prenájom pozemku na vybudovanie vysielača – SWAN a.s., mobilný operátor 4ka 
15. Žiadosť o kúpu pozemku – Boris Michna
16. Diskusia
17. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce