Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.01.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.01.2016 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
18.01.2016 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Borský Svätý Jur
č. 1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a vysielaní politickej reklamy v obecnom rozhlase v čase volebnej kampane na území obce Borský Svätý Jur
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borský Svätý Jur
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borský Svätý Jur
8. Energetická úspora, fotovoltaické panely pre budovy vo vlastníctve obce
9. Vybudovanie posilňovne v budove obecného úradu
10. Zmena systému odpadového hospodárenia – chatová oblasť, Tomky
11. Diskusia
12. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce