Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 18 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Generálny pardón

Generálny pardón 

Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole
Prevádzkovateľ vozidla je povinný v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť
a) vozidlo technickej kontrole pravidelnej,
b) motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej.

Táto povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách (v cestnej premávke), to znamená, že táto povinnosť sa týka všetkých vozidiel, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a majú vydanú tabuľku s evidenčným číslom. Obdobná povinnosť platí aj pre povinné zmluvné poistenie vozidla, pokiaľ je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel na orgáne Policajného zboru (na dopravnom inšpektoráte) a má vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Od 1. januára 2016 začala platiť novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v prechodných ustanoveniach [§ 112h ods.1 zákona č. 725/2004 Z. z.] zaviedla tzv. dvojmesačný generálny pardón:

„Ak prevádzkovateľ vozidla, ktorý pred 1.1.2016 porušil povinnosť podľa § 21 ods. 1 písm. e), § 50 ods. 2, § 68 ods. 2 alebo § 83 ods. 4 písm. b) alebo vozidlo nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej, túto povinnosť splní v lehote do 29.2.2016 alebo ak v tejto lehote prevádzkovateľovi vozidla bude na jeho žiadosť vozidlo dočasne vyradené z evidencie,
a) okresný úrad zastaví konanie o uložení pokuty, ktoré bolo začaté a o ktorom sa právoplatne nerozhodlo do 1.1.2016,
b) okresný úrad nezačne konanie o uložení pokuty.“

Generálny pardón sa netýka konaní, ktoré boli na okresných úradoch odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií právoplatne rozhodnuté. V takomto prípade je prevádzkovateľ vozidla povinný pokutu uhradiť.
Takisto sa generálny pardón netýka prípadov, keď vodič vozidla je povinný použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke a zároveň vodič vozidla je povinný mať pri sebe platné doklady, medzi ktoré patria aj doklady o technickej kontrole vozidla a emisnej kontrole motorového vozidla [§ 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]. V opačnom prípade sa vodič vozidla dopustí priestupku, za ktorý môže policajt uložiť pokutu do 100 eur podľa § 22 ods. 2 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. alebo v blokovom konaní do 50 eur podľa § 22 ods. 3 zákona č. 372/1990 Zb.

Automatické sankcionovanie
Novela zákona č. 725/2004 Z. z. zaviedla aj legislatívny podklad pre ukladanie pokút prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole v tzv. rozkaznom konaní. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánuje po ukončení generálneho pardónu prostredníctvom jednotného informačného systému v cestnej doprave spustiť automatické ukladanie pokút. Informačný systém bude sám automaticky vyhľadávať evidované vozidlá, ktoré neboli podrobené príslušným kontrolám, a v prípade zistenia takéhoto vozidla sa automaticky vygeneruje rozkaz o uložení pokuty, ktorý sa zašle prevádzkovateľovi vozidla. Ak prevádzkovateľ vozidla do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí 2/3 uloženej pokuty, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesúhlasí z nejakých dôvodov s uložením pokuty, môže voči rozkazu o uložení pokuty podať odpor, ktorý musí odôvodniť. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje v celom rozsahu a okresný úrad bude v konaní pokračovať klasickým správnym konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla. Ak nakoniec bude pokuta aj v správnom konaní uložená, okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur.

Preto všetkým prevádzkovateľom vozidiel odporúčame, aby svoje vozidlá podrobovali v ustanovených lehotách technickej kontrole vozidla a emisnej kontrole motorového vozidla. Tým, ktorí tak ešte neurobili, odporúčame, aby využili generálny pardón a vozidlo ešte dodatočne podrobili technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej.