Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.06.2016 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
29.06.2016 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
6. Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2015
7. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľností
8. Prerokovanie platu starostky obce
9. Pošta – Mgr. Alena Hrnková-vysporiadanie pozemku, Mária Uhrová-ponuka na odpredaj pozemku, Valéria Obermajerová-žiadosť o odpredaj pozemku, JUDr. Peter Schmidl a Anna Schmidlová-žiadosť o prenájom pozemku
10. Diskusia
11. Záver

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce