Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 25 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Projekty » Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v Základnej škole v obci Borský Svätý Jur

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v Základnej škole v obci Borský Svätý Jur

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v Základnej škole v obci Borský Svätý Jur
Miesto realizácie projektu: Obec Borský Svätý Jur
Registračné číslo zmluvy o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021K194-222-13
Kód projektu: 302021K194
Celkové oprávnené výdavky: 129 098,90 EUR
Výška NFP: 144 287,01 EUR
Vlastné zdroje mesta: 8 138,62 EUR
Časový harmonogram: 11/2018 – 10/2019
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Výzva – kód výzvy: IROP-P02-SC222-2016-13
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení
Trnavský samosprávny kraj
Stručný opis projektu: Predmetom predkladaného projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v Základnej škole s materskou školou v obci Borský Svätý Jur prostredníctvom obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učební v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacimorgánom. Pomocou projektu sa vytvoria moderné a interaktívne odborné učebne s kapacitou 16 žiakov.Cieľom predkladaného projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ pomocou vytvorenia moderných odborných učební a školskej knižnice. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním štyroch hlavných a podpornej aktivity projektu s celkovou dĺžkou trvania 12 mesiacov. Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu významné merateľné ukazovatele: kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (158 žiakov), počet podporených knižníc (1), počet podporených učební IKT (1), počet podporených učební polytechnických (1), počet podporených učební prírodovedných (1), počet podporených základných škôl (1).