Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 13 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 22VS – 0801/0081/103

Uzatvorená medzi:
Poskytovateľom
názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, Csc.
v zastúpení
názov : Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ

Prijímateľom
názov : Obec Borský Svätý Jur
sídlo : 908 79 Borský Svätý Jur 690
Slovenská republika
konajúci : Anna Kratochvílová, starostka obce
IČO : 00309401
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na predfinancovanie : 3202004011/5600
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky na refundáciu: 3202000002/5600

Prioritná os 2 : Energetika
Opatrenie 2.2 : Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Názov projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur
Kód Projektu v ITMS : 25120220081
Miesto realizácie projektu : Borský Svätý Jur 690
Výzva – kód Výzvy : KaHR-22VS-0801

bsj_osvetlenie3DSCF5059DSCF5798DSCF5799DSCF7262DSCF7263DSCF7264DSCF7270