ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vajanského 17/1, 905  01  Senica

Obec Borský Svätý Jur
Borský Svätý Jur 690
908  79  Borský Svätý Jur
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
2640/2022
10.05.2022
Naše číslo
OU-SE-OSZP-2022/007544-002
Vybavuje/linka
Ing. Jozef Petráš
S​e​n​i​c​a​
13. 05. 2022
Vec
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „ Územný plán obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č. 1 “ - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente, informácie ku konzultáciám, oznámenie adresy na predkladanie stanovísk verejnosti a zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
Obstarávateľ strategického dokumentu, Obec Borský Svätý Jur, Borský Svätý Jur č. 690, 908 79 Borský Svätý Jur, v zastúpení zástupcom starostu obce Mgr. Jurajom Smolárom, predložil Okresnému úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „ Územný plán obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č. 1 “, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 písmena b) a c) zákona ako schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci zasielame. Návrh strategického dokumentu svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategického dokumentu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Senica – OSŽP rozhodne o tom, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. Do oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu (aj do Návrhu ZaD č.1 ) je možné nahliadnuť aj na webovom sídle ministerstva: www.enviroportal.sk. Informácie uvedené podľa § 6 ods. 3 zákona Oznamujeme Vám, že konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente „ Územný plán obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č. 1 “ je možné uskutočniť na Okresnom úrade Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 034/6987317, alebo e-mailom (Jozef.Petras@minv.sk) Vaše stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente, môžete doručiť na adresu: Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica, do 15 dní od doručenia oznámenia. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste vo Vašom písomnom stanovisku vyjadrili i názor, či strategický dokument má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona, prípadne ďalšie požiadavky, pripomienky a odporúčania. Zároveň Vám súčasne ako obstarávateľovi po obdržaní úplného oznámenia oznamujeme adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti: Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica a Vás vyzývame na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne (ďalej len „spôsob v miestne obvyklý“) spolu s informáciou, kde do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Dotknutá obec informuje v zmysle § 6 ods. 5 zákona do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa § 6 odseku 2 zákona o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, pričom oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 odseku 5 zákona.
Ing. Katarína Nečasová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​4​6​9​8​7​3​1​7​
E-mail
j​o​z​e​f​.​p​e​t​r​a​s​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​