Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 25 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Informácie o spracúvaní osobných údajov  

Informácie o spracúvaní osobných údajov  

V súlade s článkom 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „nariadenie“) obec Borský Svätý Jur informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 Ochrana osobných údajov :  https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00309401

 1. Prevádzkovateľ

Osobné údaje spracúva Obec Borský Svätý Jur,  Borský Svätý Jur č. 690, 908 79 Borský Svätý Jur, IČO: 00309401, telefón.: +421 34 777 21 21, e-mail: info@borskysvatyjur.sk (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

2. Zodpovedná osoba

Kontaktné údaje

tel. číslo:  +421 34 777 21 21, e-mail: info@borskysvatyjur.sk

3. Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä za účelom:

 1. realizácie úloh pri výkone verejnej správy prevádzkovateľom a realizácie úloh vo verejnom záujme (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia);
 2. zabezpečenia verejného poriadku a ochrany majetku obce, fyzických a právnických osôb, ako aj ochrany zdravia a života fyzických osôb (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) nariadenia);
 3. evidencie zmlúv a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia);
 4. vykonávanie iných úloh, práv a povinností prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia);
 5. prezentácie činnosti prevádzkovateľa, podpory aktivít prevádzkovateľa, vyhodnotení projektov alebo ich časti a spracovanie dokumentačných materiálov, prípadne aj partnerských organizácií na základe plnenia úloh vo verejnom záujme prevádzkovateľa (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia)
 6. informovania o významných skutočnostiach, týkajúcich sa života obce a jej obyvateľov na základe súhlasu dotknutej osoby (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia)

Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa alebo pre uzavretie a plnenie zmluvy môže mať za následok nemožnosť splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa alebo nemožnosť uzavretia zmluvy a plnenia zmluvných povinností zo strany prevádzkovateľa.

Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v Prílohe týchto Informácií o spracúvaní osobných údajov.

4.  Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchováva prevádzkovateľ len počas nevyhnutnej doby, podľa účelu, na ktorý boli poskytnuté, a následne po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi alebo prevádzkovateľom a vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Po uplynutí doby uchovávania sú osobné údaje likvidované.

Fotografie, zvukové alebo zvukovo-obrazové záznamy uchováva prevádzkovateľ len po nevyhnutnú dobu. Ak je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby, osobné údaje sú uchovávané najviac 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu s ich spracúvaním, ak nedôjde k odvolaniu súhlasu skôr.

Záznamy z monitorovania verejných priestranstiev kamerovým systémom sú uchovávané po dobu 15 kalendárnych dní, ak nie je osobné údaje, nachádzajúce sa na záznamoch, potrebné uchovávať na plnenie úloh súdu, orgánov činných v trestnom konaní a orgánov prejednávajúcich priestupky podľa osobitného zákona alebo na účely podľa čl. 17 ods. 3 nariadenia.

5. Prístup k osobným údajom

V rámci spracúvania osobných údajov môžu mať k osobným údajom prístup okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov aj ďalšie subjekty, ktoré pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, a ktorých úlohou je poskytovať služby prevádzkovateľovi.

Ide najmä o spoločnosti spravujúce informačné systémy obce alebo poskytujúce iné služby zabezpečujúce riadny chod prevádzkovateľa. S týmito spoločnosťami má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorej sú tieto subjekty povinné dodržiavať zákonné pravidlá ochrany osobných údajov.

V súčasnosti ide o nasledujúce spoločnosti:

 • TOPSET Solutions, s.r.o., sídlom Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO: 46 919 805

Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Výnimkou z tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným, zo zákona na to oprávneným subjektom. Môže ísť najmä o nasledujúce subjekty:

  • súdy a orgány činné v trestnom konaní
  • súdni exekútori
  • daňové orgány
  • Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
  • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  • iné subjekty v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté so súhlasom dotknutej osoby iným subjektom podieľajúcim sa na realizácii jednotlivých projektov spolu s prevádzkovateľom.

6. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje získavame

 • z registrov dostupných prevádzkovateľovi pri výkone samosprávy alebo prenesenej štátnej správy;
 • priamo od dotknutej osoby;
 • od inej osoby ako dotknutej osoby (napríklad zákonného zástupcu dotknutej osoby)
 • z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo internetových stránok (napríklad kataster nehnuteľností).

7. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Zákonné spracúvanie osobných údajov je jednou z priorít prevádzkovateľa a ich ochranu prevádzkovateľ považuje za dôležitú súčasť výkonu svojich úloh a povinností. Pri spracúvaní osobných údajov si dotknutá osoba môže uplatniť nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov – Informácie zahŕňajú najmä: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 2. Právo na prístup k osobným údajom – Dotknutá osoba má právo na potvrdenie skutočnosti, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má právo na prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Má tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 3. Právo na opravu – V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 4. Právo na výmaz – Právo na výmaz znamená právo „byť zabudnutý“. V prípadoch stanovených v čl. 17 bod 1 nariadenia má prevádzkovateľ povinnosť na základe žiadosti dotknutej osoby vymazať jej osobné údaje.
 5. Právo na obmedzenie spracovania – Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie nesprávnych osobných údajov, ak spracúvanie považuje za nezákonné, ak osobné údaje potrebuje na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo namieta spracúvanie osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa, má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré spracúvanie namieta. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.
 6. Právo na prenosnosť údajov – Uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch poskytnutia osobných údajov inému prevádzkovateľov. V takom prípade odovzdá prevádzkovateľ  osobné údaje v zodpovedajúcom formáte dotknutou osobou určenému subjektu, ak mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
 7. Právo uplatniť námietku – Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvanie jej osobných údajov na účel plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účel oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. V týchto prípadoch má dotknutá osoba právo prevádzkovateľa kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.
 8. Právo podať sťažnosť – V prípade, ak sa dotknutá osoba chce obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaním, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v čl. 15- 21 nariadenia. Tieto práva si môže dotknutá osoba uplatniť v súlade s nariadením a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči prevádzkovateľovi prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla prevádzkovateľa alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese: info@borskysvatyjur.sk. V prípade uplatnenia práv osobne môže byť uplatnenie práv umožnené za predpokladu, že dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť.

8. Profilovaniu a automatizované rozhodovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov.

9. Používanie cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré do počítača alebo do iných zariadení užívateľa stránky s prístupom na internet umiestňujú internetové stránky našej spoločnosti. Cookies sa posielajú späť na servery internetovej stránky, ktorá ich uložila, keď sa užívateľ vráti na túto internetovú stránku. Cookies umožňujú odlíšiť dotknutú osobu ako užívateľa od ostatných užívateľov internetovej stránky prevádzkovateľa, zaznamenávajú aktivitu na stránke, a tým uľahčujú prehliadanie stránky a prevádzkovateľovi umožňujú  skvalitňovať a aktualizovať spôsoby, akými si ju môže dotknutá osoba ako užívateľ prezerať.

Ak dotknutá osoba nepovolí používania súborov cookies, je možné aj naďalej navštevovať internetovú stránku prevádzkovateľa, ale je možné, že niektoré funkcie nebudú k dispozícii. Použitie súborov cookies alebo ich rozsah je možné určiť zmenou nastavenia prehliadača užívateľa.

Cookies sú používané na nasledujúce účely:

  usmernenie užívateľa na príslušné časti stránky

– zabezpečenie jednotného zobrazovania stránky

– sledovanie súhrnných štatistík o návštevnosti  stránky s cieľom zlepšiť jej výkonnosť

Prevádzkovateľ neumožňuje tretím stranám, aby jeho súbory cookies používali na vlastné účely alebo aby umiestňovali do užívateľovho počítača či mobilného zariadenia v prípade návštevy stránky obce svoje vlastné súbory cookies.

10. IP adresa

IP adresa je unikátny identifikátor zariadenia pripojeného na internet alebo do lokálnej siete, ktorý umožňuje iným systémom rozpoznať iné systémy prepojené cez internetový protokol.

Pri každej návšteve internetovej stránky obce sa zaznamenáva:

– anonymný tvar IP adresy, ktorá zaslala požiadavku

– dátum a čas zaslania požiadavky

– link, z ktorého sa užívateľ na našu internetovú stránku dostal

– názov prezeranej internetovej stránky

– prehliadač a verzia použitého prehliadača

– operačný systém užívateľa

Tieto údaje sú vyhodnocované najmä pre štatistické účely. IP adresu môže prevádzkovateľ tiež sledovať pre účely riešenia technických problémov, udržiavania bezpečnosti a ochrany internetových stránky, obmedzovanie prístupu na internetové stránky určitým užívateľom a lepšieho pochopenia spôsobu využitia internetovej stránky.

Ak by však v dôsledku správania dotknutej osoby vznikla potreba jej  identifikácie na základe IP adresy je možné, že IP adresa bude poskytnutá príslušným orgánom verejnej moci za účelom identifikácie.

11. Odvolanie súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese: info@borskysvatyjur.sk. V odvolaní je potrebné uviesť meno a priezvisko, prípadne aj ďalšie identifikačné údaje a komu je odvolanie adresované. Výslovne je potrebné tiež uviesť, že si  dotknutá osoba neželá, aby boli ďalej spracúvané jej osobné údaje na účel, na ktorý udelila súhlas na ich spracúvanie. Ak ide o písomné odvolanie, je potrebné ho vlastnoručne podpísať.

12. Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Cezhraničné spracúvanie ani cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov, je možné prevádzkovateľa kontaktovať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, na e-mailovej adrese: info@borskysvatyjur.sk alebo prostredníctvom zodpovednej osoby.

Vybavenie žiadostí a námietok v súvislosti s výkonom práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov je bezplatné. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Prevádzkovateľ  má povinnosť vybaviť žiadosť alebo námietky dotknutej osoby najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ich doručenia prevádzkovateľovi. V odôvodnených prípadoch, zohľadňujúc komplexnosť a počet žiadostí, je prevádzkovateľ oprávnený predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, bude prevádzkovateľ dotknutú osobu informovať.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 25.05.2018.

Príloha Informácií o spracúvaní osobných údajov

Evidencia obyvateľov

 • Účel spracovania: evidencia trvalého a prechodného pobytu obyvateľov, vydávanie potvrdení o pobyte a poskytovanie údajov príslušných orgánom verejnej správy
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia, štát narodenia, rodné číslo, národnosť a akademický titul, adresa pobytu, vrátane predchádzajúceho pobytu, druh a doba pobytu
 • Kategórie dotknutých osôb: obyvatelia
 • Kategórie príjemcov: Policajný zbor Slovenskej republiky, obvodný úrad, ohlasovňa, súdy, stále rozhodcovské súdy, obce a vyššie územné celky a iné orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne, fyzické osoby a právnické osoby, ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy podľa osobitných predpisov, iné členské štáty Európskej únie alebo tretie štáty, iné fyzické alebo právnické osoby
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Vedenie matriky:

 • Účel spracovania: vedenie evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, údaje o blízkych osobách, údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva
 • Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby
 • Kategórie príjemcov: okresné úrady, súdy, iné orgány verejnej moci, orgány cirkví a náboženských spoločností, splnomocnení zástupcovia  a zákonní zástupcovia dotknutých osôb
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Osvedčovanie podpisov a listín:

 • Účel spracovania: evidencia údajov osoby, ktorej podpis alebo na žiadosť ktorej sa listina osvedčuje
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: osobné údaje uvedené v občianskom preukaze, cestovnom doklade, vojenskom preukaze, námorníckej knižke, povolení o pobyte cudzinca
 • Kategórie dotknutých osôb: obyvatelia
 • Kategórie príjemcov: príslušné orgány verejnej moci na základe osobitných právnych predpisov
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Pôsobnosť stavebného úradu:

 • Účel spracovania: výkon pôsobnosti obce ako stavebného úradu
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k stavebnému zákonu, zákon č. 71/1697 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti stavebného práva
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje z dokladu preukazujúceho vlastníctvo alebo iný právny vzťah k nehnuteľnosti
 • Kategórie dotknutých osôb: účastník konania podľa stavebného zákona, ich splnomocnený zástupca, vlastník stavby, geodet a kartograf, projektant, zhotoviteľ stavby, osoby vykonávajúca stavebný dozor, koordinátor bezpečnosti stavby na stavenisku
 • Kategórie príjemcov: príslušné orgány verejnej moci na základe osobitných právnych predpisov
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Správa miestnych daní a poplatkov:

 • Účel spracovania: správa miestnych daní a poplatkov
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo
 • Kategórie dotknutých osôb: daňovníci, poplatníci, osoba oprávnená na podanie daňového priznania, podpis, číslo bankového účtu, údaje o daňových nedoplatkoch alebo preplatkoch
 • Kategórie príjemcov: orgány finančnej správy, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iná osoba podľa osobitného právneho predpisu
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Správa podnikateľskej a inej ekonomickej činnosti v obci:

 • Účel spracovania: evidencia  a správa podnikateľskej a inej ekonomickej činnosti v obci
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje v rozsahu osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zmluve o nájme nehnuteľnosti, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území obce
 • Kategórie príjemcov: príslušné orgány finančnej správy, iné oprávnené subjekty podľa osobitných právnych predpisov
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Životné prostredie

 • Účel spracovania: ochrana ovzdušia, vôd, prírody, odpadové hospodárstvo, evidencia včelárov
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo
 • Kategórie dotknutých osôb: účastníci konania, zákonní a splnomocnení zástupcovia účastníkov konania
 • Kategórie príjemcov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská inšpekcia životného prostredia, okresný úrad, Slovenská obchodná inšpekcia
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Rybárske lístky

 • Účel spracovania: evidencia držiteľov rybárskeho lístka
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: držiteľ rybárskeho lístka, zákonný zástupca držiteľa rybárskeho lístka
 • Kategórie príjemcov: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, okresný úrad
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Evidencia psov

 • Účel spracovania: evidencia psov a ich držiteľov
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje týkajúce sa držby psa, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: držiteľ psa
 • Kategórie príjemcov:
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

 • Účel spracovania: evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 105/1990 Zb., o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis, údaje o vlastníctve nehnuteľnosti
 • Kategórie dotknutých osôb: samostatne hospodáriaci roľník
 • Kategórie príjemcov: orgány finančnej správy, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Trhové miesta

 • Účel spracovania: príprava povolení na zriadenie trhového miesta a povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, výkon pôsobnosti obce vo veciach ochrany spotrebiteľa na trhoch a trhových miestach
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum, akademický titul, adresu pobytu/miesta podnikania, podpis, údaje o vlastníctve nehnuteľnosti
 • Kategórie dotknutých osôb: obyvatelia
 • Kategórie príjemcov: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Správa majetku obce

 • Účel spracovania: hospodárenie obce s jej majetkom
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia, štát narodenia, rodné číslo, národnosť a akademický titul, adresu pobytu, vrátane predchádzajúceho pobytu, druh a dobu pobytu
 • Kategórie dotknutých osôb: občania
 • Kategórie príjemcov: Policajný zbor Slovenskej republiky, obvodný úrad, ohlasovňa, súdy, stále rozhodcovské súdy, obce a vyššie územné celky a iné orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne, fyzické osoby a právnické osoby, ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy podľa osobitných predpisov, iné členské štáty Európskej únie alebo tretie štáty, iné fyzické alebo právnické osoby
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Nájom majetku obce

 • Účel spracovania: evidencia nájomcov- fyzických osôb pri nájmu majetku obce
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní; nájomná zmluva
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia, štát narodenia, rodné číslo, národnosť a akademický titul, adresu pobytu, vrátane predchádzajúceho pobytu, druh a dobu pobytu
 • Kategórie dotknutých osôb: nájomcovia bytových a nebytových priestorov a hnuteľných vecí v majetku obce
 • Kategórie príjemcov: Policajný zbor Slovenskej republiky, obvodný úrad, ohlasovňa, súdy, stále rozhodcovské súdy, obce a vyššie územné celky a iné orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne, fyzické osoby a právnické osoby, ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy podľa osobitných predpisov, iné členské štáty Európskej únie alebo tretie štáty, iné fyzické alebo právnické osoby
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Vecné a finančné dary

 • Účel spracovania: evidencia darcov
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko,  adresa pobytu, podpis, číslo bankového účtu a kód banky
 • Kategórie dotknutých osôb: darcovia
 • Kategórie príjemcov: orgány finančnej správy, iné orgány verejnej moci na základe osobitných právnych predpisov
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Verejné vodovody a kanalizácie

 • Účel spracovania: evidencia odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou a vyprázdňovanie obsahu domových žúmp, ukladanie pokút
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, dátum narodenia
 • Kategórie dotknutých osôb: obyvatelia a ďalšie osoby v obci
 • Kategórie príjemcov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, okresný úrad, vyšší územný celok
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Voľby

 • Účel spracovania: vedenie stáleho zoznamu voličov, personálne zabezpečenie volebných komisií, uplatnenie nároku na náhradu mzdy člena volebnej komisie alebo zapisovateľa, vydávanie hlasovacích preukazov
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, akademický titul, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: volič, člen okrskovej volebnej komisie
 • Kategórie príjemcov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, okresný úrad, vyšší územný celok
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

 • Účel spracovania: zabezpečovanie účelu výchovných opatrení, vydávanie stanovísk obce v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, výkon funkcie majetkového opatrovníka a poručníka, výkon opatrení na zabezpečenie úpravy rodinných pomerov dieťaťa, podávanie správ o sociálnej situácii rodičov dieťaťa, vypracovanie plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa, príprava vyjadrení obce o spôsobe života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny, poskytovanie príspevku na dopravu a príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého a ďalšia pôsobnosť podľa osobitného právneho predpisu
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, informácie o zdravotnom stave, informácie o školskej dochádzke alebo príprave na povolanie vrátane školských výsledkov
 • Kategórie dotknutých osôb: dieťa, rodič, zákonný zástupca dieťaťa,  osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mladý dospelý so zdravotným postihnutím, plnoletá fyzická osoba do 25 rokov, mladistvý
 • Kategórie príjemcov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, vyšší územný celok
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Sociálne služby

 • Účel spracovania: poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti obce
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátne občianstvo, sociálne postavenie, údaje príjme, údaje o hnuteľnom, nehnuteľnom a iných majetkových právach, údaje o zdravotnom stave, údaje o bytových pomeroch, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu v banke a kód banky, ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel poskytovania sociálnej služby, zabezpečenia poskytovania sociálnej služby a poskytnutia finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni
 • Kategórie dotknutých osôb: prijímateľ sociálnej služby; žiadateľ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu; zákonní zástupcovia a deti prijímateľov sociálnych služieb; zaopatrené plnoleté deti a rodičia prijímateľa sociálnej služby a fyzické osoby, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú a ich zákonní zástupcovia; fyzická osoba, ktorá je žiadateľom o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby; fyzická osoba, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, jej zákonní zástupcovia; dieťa žiadateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby; fyzická osoba, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou alebo finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni; fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou alebo finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni.
 • Kategórie príjemcov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, poskytovateľ sociálnej služby, vyšší územný celok, iná osoba, ktorej vznikajú práva a povinnosti podľa osobitného zákona pri poskytovaní sociálnej služby
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce

 • Účel spracovania: evidencia príjemcov dotácií z rozpočtu obce
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 3 ods. 2- 4 štatútu obce Borský Svätý Jur, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, adresa miesta podnikania, telefonický kontakt, e-mailová adresa, číslo účtu v banke a kód banky, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby s miestom podnikania v obci
 • Kategórie príjemcov:
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Školská dochádzka

 • Účel spracovania: vedenie zoznamu detí s trvalým pobytom v obci, prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu
 • Kategórie dotknutých osôb: dieťa prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Kategórie príjemcov: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, okresný úrad, vyšší územný celok, Štátna školská inšpekcia, orgány školskej samosprávy
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Výberové konanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia a vedenie jeho personálnej agendy

 • Účel spracovania: evidencia kandidátov na výkon funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, vedenie jeho personálnej agendy
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia, údaje v rozsahu profesijného životopisu, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a praxi a motivačného listu
 • Kategórie dotknutých osôb: kandidáti na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia, riaditeľ školy alebo školského zariadenia
 • Kategórie príjemcov: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, okresný úrad, vyšší územný celok, Štátna školská inšpekcia, orgány školskej samosprávy
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Priestupkové konania

 • Účel spracovania: vedenie agendy konaní o priestupkoch prejednávaných obcou ako príslušným orgánom, poskytovanie súčinnosti iným správnym orgánom pri preverovaní oznámení o priestupkoch
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, osobitné všeobecné záväzné právne predpisy, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, údaje o doklade totožnosti, miesto, dátum a čas spáchania priestupku, uložená sankcia a ochranné opatrenie, údaje z evidencie priestupkov
 • Kategórie dotknutých osôb: osoba podozrivá zo spáchania priestupku, obvinený z priestupku, zákonný zástupca alebo splnomocnený zástupca obvineného, páchateľ priestupku, osoba podávajúca nevyhnutné vysvetlenia na preverenie došlého oznámenia o priestupku, poškodený, svedok, znalec
 • Kategórie príjemcov: súd, orgán činný v trestnom konaní, orgán oprávnený objasňovať priestupky, iný orgán ustanovený osobitným právnym predpisom, súdy, justičné orgány a správne orgány iných štátov
 • Doba uchovávania: po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo od zaplatenia pokuty v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak
 • Cezhraničný prenos údajov: ak to ustanovuje osobitný právny predpis
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Miestne referendum

 • Účel spracovania: evidencia zoznamu oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia
 • Kategórie dotknutých osôb: voliči
 • Kategórie príjemcov:
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Petície

 • Účel spracovania: evidencia členov petičného výboru a osôb podporujúcich petíciu
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko,  adresu pobytu, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: členovia petičného výboru, osoby podporujúce petíciu
 • Kategórie príjemcov: Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Dobrovoľný hasičský zbor obce

 • Účel spracovania: evidencia členov dobrovoľného hasičského zboru obce
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia, údaje o zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na právne úkony
 • Kategórie dotknutých osôb: členovia dobrovoľného hasičského zboru obce
 • Kategórie príjemcov: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, technik/špecialita/preventivár požiarnej ochrany obce, krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Udeľovanie čestného občianstva, cien a odmeny obce

 • Účel spracovania: evidencia osôb, ktorým bolo udelené čestné občianstvo, cena obce, cena starostu alebo odmena obce
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia
 • Kategórie dotknutých osôb: osoby, ktorým bolo udelené čestné občianstvo, cena obce, cena starostu alebo odmena obce
 • Kategórie príjemcov:
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Kronika obce

 • Účel spracovania: zápisy do obecnej kroniky
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, fotografia, vek
 • Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktorých sa zápis v kronike týka
 • Kategórie príjemcov:
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Vydávanie obecných novín

 • Účel spracovania: informovanie o kultúrnom, spoločenskom, záujmovom a športovom živote obce
 • Právny základ: oprávnený záujem obce na informovaní o vykonávaní pôsobnosti obce podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia
 • Kategórie dotknutých osôb: účastníci kultúrnych, spoločenských, záujmových a športových podujatí zabezpečovaných obcou
 • Kategórie príjemcov: verejnosť
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Zmluvy

 • Účel spracovania: príprava evidencia a spravovanie zmlúv
 • Právny základ: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu a kód banky
 • Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby- zmluvné strany
 • Kategórie príjemcov: orgány finančnej správy, iné orgány verejnej moci podľa osobitných právnych predpisov
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Účtovníctvo

 • Účel spracovania: evidencia a spracovanie účtovných dokladov
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu a kód banky
 • Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby- zmluvné strany, dodávatelia, odberatelia
 • Kategórie príjemcov: audítor, daňový poradca, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, orgány finančnej správy, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Vymáhanie pohľadávok

 • Účel spracovania: vymáhanie oprávnených nárokov obce
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresu pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu a kód banky, údaje o daňovom alebo poplatkovom nedoplatku
 • Kategórie dotknutých osôb: daňový alebo poplatkový dlžník
 • Kategórie príjemcov: orgány finančnej správy
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 • Účel spracovania: príprava a prerokovanie veci v pôsobnosti obecného zastupiteľstva
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme/pri výkone verejnej moci zverenej orgánu obce
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, podpis, zvukový záznam
 • Kategórie dotknutých osôb: člen obecného zastupiteľstva, fyzické osoby zúčastnené na zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • Kategórie príjemcov: verejnosť
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

 • Účel spracovania: spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v súvislosti s podaním žiadosti o sprístupnenie informácie
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, e-mailová adresa, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: žiadateľ
 • Kategórie príjemcov: okresný úrad, súd
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Uplatnenie práv dotknutej osoby

 • Účel spracovania: spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby podľa nariadenia a/alebo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- nariadenie, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: dotknutá osoba, blízka osoba dotknutej osoby, zákonný zástupca dotknutej osoby
 • Kategórie príjemcov: Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Podnety podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Účel spracovania: spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v súvislosti s podaním podnetu podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: osoby podávajúce podnet
 • Kategórie príjemcov: Národný inšpektorát práce
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Sťažnosti

 • Účel spracovania: spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v súvislosti s podaním sťažnosti
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, e-mailová adresa, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: sťažovateľ
 • Kategórie príjemcov: okresný úrad
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Evidencia pošty

 • Účel spracovania: evidencia došlej a odoslanej pošty
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa
 • Kategórie dotknutých osôb: občania, zamestnanci obce, členovia orgánov obce, dodávatelia
 • Kategórie príjemcov: súdy, exekútori, iné orgány verejnej moci podľa osobitných právnych predpisov
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Správa registratúry, archív

 • Účel spracovania: správa registratúry zahŕňajúca najmä riadnu evidenciu záznamov, riadne vyraďovanie spisov a ďalšie činnosti spadajúce pod správu registratúry
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, e-mailová adresa, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: sťažovateľ
 • Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa osobitných právnych predpisov
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Personálne a mzdová agenda zamestnancov obce

 • Účel spracovania: plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa
 • Právny základ: zmluva, plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Kategórie osobných údajov: titul, meno priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, adresa bydliska, ak je odlišná od adresy trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, vek, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, všetky osobné údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o dosiahnutom vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e- mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, výkonová zložka mzdy a iné zložky súvisiace s pracovným zaradením, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte, sumy postihované výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného právneho predpisu, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii uchádzačov o zamestnanie, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený, názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti a citlivé údaje týkajúce sa zamestnanca v rozsahu: údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zdravotnom postihnutí
 • Kategórie dotknutých osôb: zamestnanci, bývalí zamestnanci, blízke osoby zamestnancov, členovia orgánov obce,
 • Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, orgány finančnej správy, súd, exekútor, banka, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, inšpektorát práce, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, orgány činné v trestnom konaní
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Agenda BOZP

 • Účel spracovania: vedenie agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov obce vrátane evidencie a registrácie pracovných úrazov, vykonaných kontrol BOZP a pod.
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, podpis, údaje o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca
 • Kategórie dotknutých osôb: zamestnanec
 • Kategórie príjemcov: príslušné orgány verejnej moci
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Výberové konania

 • Účel spracovania: evidencia záujemcov o zamestnanie v súvislosti s výberovým konaním
 • Právny základ: súhlas dotknutej osoby
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, ďalšie osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v životopise, v motivačnom liste a v doklade o dosiahnutom vzdelaní
 • Kategórie dotknutých osôb: uchádzač o zamestnanie
 • Kategórie príjemcov: členovia výberovej komisie, súd
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Fotografie, zvukové, zvukovo-obrazové záznamy zamestnancov a členov orgánov obce a ďalších dotknutých osôb

 • Účel spracovania: zverejňovanie fotografií v súvislosti s prezentáciou činnosti obce
 • Právny základ: súhlas dotknutej osoby
 • Kategórie osobných údajov: fotografia, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam
 • Kategórie dotknutých osôb: zamestnanec, člen orgánu obce, iná dotknutá osoba
 • Kategórie príjemcov: verejnosť
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Správy starostovi

 • Účel spracovania: evidencia údajov fyzickej osoby kontaktujúcej starostu cez internetovú stránku obce
 • Právny základ: súhlas dotknutej osoby
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa
 • Kategórie dotknutých osôb: osoba kontaktujúca starostu
 • Kategórie príjemcov:
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Kamerový systém

 • Účel spracovania: prevádzka kamerového systému
 • Právny základ: oprávnený záujem obce na zabezpečení verejného poriadku a ochranu majetku obce a jej obyvateľov
 • Kategórie osobných údajov: obrazový záznam
 • Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby
 • Kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom konaní, orgány verejne moci
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Aktivačná činnosť

 • Účel spracovania: evidencia osobných údajov fyzických osôb vykonávajúcich pre obec aktivačné práce
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti a prax, dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, informácia o poberaní dávky v hmotnej núdzi
 • Kategórie dotknutých osôb: dlhodobo nezamestnaní občania
 • Kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa osobitných právnych predpisov
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Súdne spory

 • Účel spracovania: vedenie agendy v súvislosti s vedením súdnych sporov
 • Právny základ: oprávnený záujem obce na uplatňovaní jej práv a chránených záujmov v konaní pred súdom, plnenie zákonnej povinnosti- procesno-právne predpisy týkajúce sa konania pred súdom
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, akademický titul, adresa pobytu, podpis
 • Kategórie dotknutých osôb: účastníci konania- fyzické osoby, ich zákonní alebo splnomocnení zástupcovia
 • Kategórie príjemcov: príslušné súd, orgán činný v trestnom konaní, prokurátor, exekútor, iný oprávnený subjekt
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Exekučné spory

 • Účel spracovania: vedenie agendy v súvislosti s vymáhaním právnych nárokov
 • Právny základ: oprávnený záujem obce na uplatňovaní jej práv a chránených záujmov v exekučnom konaní, plnenie zákonnej povinnosti- procesno-právne predpisy týkajúce sa exekučného konania
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, akademický titul, adresa pobytu, podpis, číslo bankového účtu a kód banky
 • Kategórie dotknutých osôb: povinné osoby v exekučnom konaní, manžel povinného, zákonní a splnomocnení zástupcovia povinného
 • Kategórie príjemcov: príslušné súd, orgán činný v trestnom konaní, prokurátor, exekútor, iný oprávnený subjekt
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Starosta obce

 • Účel spracovania: vedenie agendy v súvislosti s výkonom funkcie starostu
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Kategórie dotknutých osôb: starosta obce
 • Kategórie príjemcov: príslušné súd, orgán činný v trestnom konaní, prokurátor, exekútor, iný oprávnený subjekt
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Poslanci obecného zastupiteľstva

 • Účel spracovania: vedenie agendy v súvislosti s výkonom funkcie poslanca
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Kategórie dotknutých osôb: poslanec obecného zastupiteľstva
 • Kategórie príjemcov: príslušné súd, orgán činný v trestnom konaní, prokurátor, exekútor, iný oprávnený subjekt
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa

Členovia komisií (ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva)

 • Účel spracovania: vedenie agendy v súvislosti s výkonom funkcie člena komisie
 • Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, akademický titul, adresa pobytu, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Kategórie dotknutých osôb: člen komisie
 • Kategórie príjemcov: príslušné súd, prokuratúra, orgán činný v trestnom konaní, iné oprávnené subjekty
 • Doba uchovávania: doba spracúvania a uchovávania údajov je uvedená v registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne prevádzkovateľa
 • Cezhraničný prenos údajov: neuskutočňuje sa
 • Automatizované rozhodovanie a profilovanie: neuskutočňuje sa