Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 5 decembra, 2023
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „ŽSR,Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves-štátna hranica SR/ČR“

Zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente “ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027 “  

Návrh – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

Návrh – Rozpočet obce Borský Svätý Jur na roky 2024 – 2026

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 2/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 4/2023 o miestnej dani z nehnuteľností

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 5/2023 o miestnych daniach 

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Záhalka

Zverejnenie výsledku vybavenia petície – „Stop osídľovaniu prírody“

Verejná vyhláška na stavbu “ ŽSR, modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“, stavba B

Záznam ohlasovne_Eduard Thüringer

Záznam ohlasovne_Igor Suchovský

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – PaedDr. Dušan Mikulec, MPH

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa – Ladislav Ondriska a Beáta Ondrisková

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ľubomír Macejka

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Rudolf Vlk

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ján Ružička

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Helena Kubinová, Jozef Tomek, Jana Špačková

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby „SA-OKI-Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK“

Stavebné povolenie_Rodinný dom „Stilo 3i“, prípojky inžinierskych sietí + žumpa_verejná vyhláška

Oprava rozhodnutia_SA,Lakšárska Nová Ves_VN 238,VNK, TS,NNK

Výzva_jarná deratizácia_regulácia živočíšnych druhov 

Kolaudačné rozhodnutie_verejná vyhláška_SA Lakšárska Nová Ves, VN 238,VNK TS, NNK

Zverejnenie výsledku vybavenia petície – Petícia občanov Borský Svätý Jur-Tomky proti začatému územnému konaniu o umiestnení stavby 7 rodinných domov v Tomkoch

Správa Spoločného obecného úradu Senica k novostavbe farského úradu

Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Krajskej prokuratúry Trnava 

Oznámenie_zisťovacie konanie_posudzovanie strategického dokumentu_Územný plán_Zmeny a doplnky č.1

Odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu Senica “ Plán likvidácie hliniska DP „_ predloženie_ zaslanie predkladacej správy

Odvolanie obce voči rozhodnutiu_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur_ ECOBOR

Oznámenie o zahájení prípravných prác “ Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Borský Svätý Jur „

Rozhodnutie stavebné povolenie na stavbu „IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky“_ verejná vyhláška

Verejná vyhláška_oznámenie o začatí konania_IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Verejná vyhláška – oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č.1/2019″ 

Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby „SA A1 Lakšárska Nová Ves, VN 238,VNK, TS,NNK“- verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na stavbu IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky