Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 28 septembra, 2020
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Mário Daniel

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Adrián Tóth

Verejná vyhláška_SA_A1_Kuklov_MSJ_Levár,7ú, SOK, VNV

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa 

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa 

Verejná vyhláška_Územné rozhodnutie “INS-FTTH-MOJA 01 – Borský Svätý Jur

Uzemné rozhodnutie_SA_A1_Adamov , Kuklov 6.úsek SOK, VNV_Verejný oznam

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur  č.1/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa  

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Borský Svätý Jur

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Záznam ohlasovne_zrušenie trvalého pobytu

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Martin Pongrácz

Verejná vyhláška_stavebné povolenie_SA A1 Lakš.N. Ves, VN 238, VNK, TS, NNK

Oznámenie o zahájení prípravných prác ” Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Borský Svätý Jur “

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Verejná vyhláška_oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska – Návrh

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 – Návrh

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy a základnej školy

Verejná vyhláška-rozhodnutie o umiestnení stavby_Západoslovenská distribučná_v zastúpení LiV-EPI s.r.o.

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania_verejná vyhláška_Západoslovenská distribučná v zastúpení LiV-EPI, s.r.o.

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – verejná vyhláška_navrhovateľ_Slovak Telekom

Všeobecne záväzné rozhodnutie obce Borský Svätý Jur č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Všeobecne záväzné rozhodnutie obce Borský Svätý Jur č.2/2020 o určení pravidiel času predaja

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2020_doplnený

Verejná vyhláška_Oznámenie o začatí územného konania_SA_A1_Adamov, Kuklov 6.úsek SOK, VNV

Rozhodnutie stavebné povolenie na stavbu “IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky”_ verejná vyhláška

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi_dodatok

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí a zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia 

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2020

Verejná vyhláška_rozhodnutie o umiestnení stavby_SA A1-Lakšárska Nová Ves, VN 238, VNK, TS, NNK

Verejná vyhláška_oznámenie o začatí konania_IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Výzva na predkladanie cenových ponúk_čistenie a vývoz žúmp so splaškovou vodou pre Obec Borský Sv.Jur

Verejná vyhláška_oznámenie o o začatí konania o umiestnení stavby_SA A1 Závod Studienka, Dojč, 8.úsek, SOK, VNV

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby “SA_A1_Kuklov-Šaštín-Dojč,9 úsek, SOK, VNV”

Verejná vyhláška – oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu “Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č.1/2019″ 

Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby “SA A1 Lakšárska Nová Ves, VN 238,VNK, TS,NNK”- verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania “SA_Borský Svätý Jur, Na Drahách VNK, TS, NN”  

Návrh Rozpočtu obce Borský Svätý Jur na rok 2020 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.5/2019 o poplatku za komunálne odpady

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 3/2019 o miestnych daniach

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 2/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č.1/2018 o poskytovaní dotácií 

Záznam ohlasovne_zrušenie trvalého pobytu

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2017 – návrh

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Verejná vyhláška – výzva/oznámenie o vstupe – Zelená dolina

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 – návrh

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na stavbu IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Informácia – Dátové centrum obcí a miest