Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, 30 januára, 2023
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zverejnenie výsledku vybavenia petície – Petícia občanov Borský Svätý Jur-Tomky proti začatému územnému konaniu o umiestnení stavby 7 rodinných domov v Tomkoch

Oznámenie o uložení zásielky – Alojz Bušovský

Oznámenie o uložení zásielky – Michal Švejda

Oznámenie o začatí územného konania – Ing. Lukáš Mateovič

Oznámenie o uložení písomnosti – Elena Hušková

Oznámenie o uložení písomnosti – Dana Krátka

Oznámenie o uložení písomnosti – Veronika Danielová

Záznam ohlasovne_Dáša Farkašová

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2023

Správa Spoločného obecného úradu Senica k novostavbe farského úradu

Rozhodnutie_verejná vyhláška_SA A1 LNV, VN,238, VNK, TS, NK

Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu o umiestnení stavby – ŽSR,Inplementácia ERTMS na úseku DNV_štátna hranica SR/ČR_stavba B

Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Krajskej prokuratúry Trnava 

Oznámenie_zisťovacie konanie_posudzovanie strategického dokumentu_Územný plán_Zmeny a doplnky č.1

Oznámenie o dražbe č.022/2022

Odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu Senica “ Plán likvidácie hliniska DP „_ predloženie_ zaslanie predkladacej správy

Odvolanie obce voči rozhodnutiu_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur_ ECOBOR

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Uhŕňanie snehu na komunikáciách BSJ, Tomky, Húšky, Dolné Valy

Oznámenie o začatí stavebného konania_SA_A1_Šaj.Humence VN180 VNK, TS,NNK

Verejná vyhláška_oznámenie o začatí územného konania „Dobývanie ložiska štrkopieskov“

Verejná vyhláška_SA_A1_Kuklov_MSJ_Levár,7ú, SOK, VNV

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa 

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa 

Verejná vyhláška_Územné rozhodnutie „INS-FTTH-MOJA 01 – Borský Svätý Jur

Uzemné rozhodnutie_SA_A1_Adamov , Kuklov 6.úsek SOK, VNV_Verejný oznam

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa  

Verejná vyhláška_stavebné povolenie_SA A1 Lakš.N. Ves, VN 238, VNK, TS, NNK

Oznámenie o zahájení prípravných prác “ Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Borský Svätý Jur „

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Verejná vyhláška_oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy a základnej školy

Verejná vyhláška-rozhodnutie o umiestnení stavby_Západoslovenská distribučná_v zastúpení LiV-EPI s.r.o.

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania_verejná vyhláška_Západoslovenská distribučná v zastúpení LiV-EPI, s.r.o.

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – verejná vyhláška_navrhovateľ_Slovak Telekom

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

Verejná vyhláška_Oznámenie o začatí územného konania_SA_A1_Adamov, Kuklov 6.úsek SOK, VNV

Rozhodnutie stavebné povolenie na stavbu „IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky“_ verejná vyhláška

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí a zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia 

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Verejná vyhláška_rozhodnutie o umiestnení stavby_SA A1-Lakšárska Nová Ves, VN 238, VNK, TS, NNK

Verejná vyhláška_oznámenie o začatí konania_IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Výzva na predkladanie cenových ponúk_čistenie a vývoz žúmp so splaškovou vodou pre Obec Borský Sv.Jur

Verejná vyhláška_oznámenie o o začatí konania o umiestnení stavby_SA A1 Závod Studienka, Dojč, 8.úsek, SOK, VNV

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „SA_A1_Kuklov-Šaštín-Dojč,9 úsek, SOK, VNV“

Verejná vyhláška – oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č.1/2019″ 

Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby „SA A1 Lakšárska Nová Ves, VN 238,VNK, TS,NNK“- verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania „SA_Borský Svätý Jur, Na Drahách VNK, TS, NN“  

Verejná vyhláška – výzva/oznámenie o vstupe – Zelená dolina

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 – návrh

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na stavbu IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Informácia – Dátové centrum obcí a miest