Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 27 septembra, 2022
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Stavebné povolenie_Milan Kotrbanec_verejná vyhláška

Zmena rozpočtu č.4/2022 obce Borský Svätý Jur

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Martin Pongrác

Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu o umiestnení stavby – ŽSR,Inplementácia ERTMS na úseku DNV_štátna hranica SR/ČR_stavba B

Stavebné povolenie_Milan Kotrbanec_verejná vyhláška

Oznámenie o uložení písomnosti_Mário Daniel

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Elena Hušková

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – Informácia pre voliča do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby

Komunálne voľby 2022 – Informácia pre voliča do orgánov samosprávy obcí 

Komunálne voľby 2022 – Zverejnenie počtu obyvateľov 

Komunálne voľby 2022 – Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Komunálne voľby 2022 – Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Komunálne voľby 2022 – Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby

Komunálne voľby 2022 – Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou – nariadenie ústneho pojednávania – Milan Kotrbanec

Zverejnenie zámeru_predaj majetku obce z dôvodu osobitného z dôvodu osobitného zreteľa 

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti _Elena Húšková

Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Krajskej prokuratúry Trnava 

Návrh plánu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Borský Svätý Jur na 2.polrok 2022

Inzerát na prenájom majetku štátu_Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Luka Mário

Verejná vyhláška_oznámenie/výzva na odstránenie_okliesnenie stromov

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 – Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2022 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov

Štatút obce Borský Svätý Jur

Oznámenie o opakovanej dražbe č.022/2022 

Oznámenie_zisťovacie konanie_posudzovanie strategického dokumentu_Územný plán_Zmeny a doplnky č.1

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2022 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov – návrh

Štatút obce Borský Svätý Jur – návrh

Oprava vecnej chyby v stavebnom povolení_PhDr.Renáta Klačanská

Zverejnenie zámeru_prenájom majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa

Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavby „ŽSR, Implementácia ERTMS_Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ stavba B 

Záznam ohlasovne_Slavomíra Pôbišová

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Ing Milan Lackovič 

Oznámenie o dražbe č.022/2022

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – Ing. Milan Lackovič

Oznamenie_o mieste uloženia_pisomnosti_Peter Záhalka

Oznámenie_o mieste uloženia_pisomnosti_Elena Húšková

Oznámenie_o mieste uloženia_písomnosti_Ján Matejovič

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – PhDr. Renáta Klačanská

Rozhodnutie_verejná vyhláška_ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV_štátna hranica SR/ČR

Štatút obce Borský Svätý Jur – návrh 

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestení stavby – PhDr. Renáta Klačanská

Záznam ohlasovne

Záznam ohlasovne

Odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu Senica “ Plán likvidácie hliniska DP „_ predloženie_ zaslanie predkladacej správy

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur   

Oznámenie o začatí stavebného konania_PhDr.Klačanská Renáta

Oznámenie o začatí územného konania_ŹSR Modernizácia žel.trate DNV – štátna hranica SR/ČR

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených Obcou Borský Svätý Jur 

Odvolanie obce voči rozhodnutiu_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur_ ECOBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

Zmena rozpočtu č. 1/2021 obce Borský Svätý Jur

Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur o organizácii miestneho referenda

Návrh záverečného účtu obce Borský Svätý Jur

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Borský Svätý Jur 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostu obce

Rokovaci poriadok obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 

Zásady hospodárenia s majetkom obce Borský Svätý Jur

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur_návrh

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur_Návrh

Oznamenie o mieste uloženia pisomnosti_Adrián Tóth

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Rozpočet obce Borský Svätý Jur na roky 2021 – 2023

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Adrián Tóth

Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2020_Dodatok č. 2_o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – Dodatok č.2 k Všeobecne záväzného nariadeniu obce Borský Svätý Jur_o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.4_2020_o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Oznam ohlasovne_zrušenie trvalého pobytu

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Uhŕňanie snehu na komunikáciách BSJ, Tomky, Húšky, Dolné Valy

Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Návrh rozpočtu obce Borský Svätý Jur na roky 2021 – 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania_SA_A1_Šaj.Humence VN180 VNK, TS,NNK

Verejná vyhláška_oznámenie o začatí územného konania „Dobývanie ložiska štrkopieskov“

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Mário Daniel

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Adrián Tóth

Verejná vyhláška_SA_A1_Kuklov_MSJ_Levár,7ú, SOK, VNV

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa 

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa 

Verejná vyhláška_Územné rozhodnutie „INS-FTTH-MOJA 01 – Borský Svätý Jur

Uzemné rozhodnutie_SA_A1_Adamov , Kuklov 6.úsek SOK, VNV_Verejný oznam

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur  č.1/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur prenajať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa  

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Borský Svätý Jur

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Záznam ohlasovne_zrušenie trvalého pobytu

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti_Martin Pongrácz

Verejná vyhláška_stavebné povolenie_SA A1 Lakš.N. Ves, VN 238, VNK, TS, NNK

Oznámenie o zahájení prípravných prác “ Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Borský Svätý Jur „

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Verejná vyhláška_oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č.1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska – Návrh

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 – Návrh

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy a základnej školy

Verejná vyhláška-rozhodnutie o umiestnení stavby_Západoslovenská distribučná_v zastúpení LiV-EPI s.r.o.

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania_verejná vyhláška_Západoslovenská distribučná v zastúpení LiV-EPI, s.r.o.

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania – verejná vyhláška_navrhovateľ_Slovak Telekom

Všeobecne záväzné rozhodnutie obce Borský Svätý Jur č.3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Všeobecne záväzné rozhodnutie obce Borský Svätý Jur č.2/2020 o určení pravidiel času predaja

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2020_doplnený

Verejná vyhláška_Oznámenie o začatí územného konania_SA_A1_Adamov, Kuklov 6.úsek SOK, VNV

Rozhodnutie stavebné povolenie na stavbu „IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky“_ verejná vyhláška

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi_dodatok

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí a zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia 

Zverejnenie zámeru obce Borský Svätý Jur previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2020

Verejná vyhláška_rozhodnutie o umiestnení stavby_SA A1-Lakšárska Nová Ves, VN 238, VNK, TS, NNK

Verejná vyhláška_oznámenie o začatí konania_IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Výzva na predkladanie cenových ponúk_čistenie a vývoz žúmp so splaškovou vodou pre Obec Borský Sv.Jur

Verejná vyhláška_oznámenie o o začatí konania o umiestnení stavby_SA A1 Závod Studienka, Dojč, 8.úsek, SOK, VNV

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „SA_A1_Kuklov-Šaštín-Dojč,9 úsek, SOK, VNV“

Verejná vyhláška – oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č.1/2019″ 

Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby „SA A1 Lakšárska Nová Ves, VN 238,VNK, TS,NNK“- verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania „SA_Borský Svätý Jur, Na Drahách VNK, TS, NN“  

Návrh Rozpočtu obce Borský Svätý Jur na rok 2020 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č.5/2019 o poplatku za komunálne odpady

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 3/2019 o miestnych daniach

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Borský Svätý Jur č. 2/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č.1/2018 o poskytovaní dotácií 

Záznam ohlasovne_zrušenie trvalého pobytu

Záznam ohlasovne – zrušenie trvalého pobytu 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2017 – návrh

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Verejná vyhláška – výzva/oznámenie o vstupe – Zelená dolina

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 – návrh

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na stavbu IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Informácia – Dátové centrum obcí a miest