Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|sobota, 13 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Obecný úrad » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente “ Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu “ Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č.2/2023 “ 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024

Verejná vyhláška_výzva na odstránenie resp. okliesnenie stromov

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Tomáš Radocha

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Stanislav Raška

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Mário Daniel

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Soňa Čechová

Oznámenie o mieste uloženia zásielky – Veronika Danielová

Verejná vyhláška_rozhodnutie_hospodárska budova_garáž_Ján Húšek a Mária Húšková

Urbár, kúria, inškripcia – pozemkové spoločenstvo – Oznam verejnou vyhláškou – vyplácanie podielov

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou_ŽSR_Modernizácia žel.trate_DNV_štátna hranica SR_ČR

Výzva – Jarná deratizácia 2024

Pozvánka – zvolanie zhromaždenia vlastníkov spoločného poľovného revíru Borský Svätý Jur – verejná vyhláška 

Oznámenie o zahájení konania o dodatočnom povolení stavby_Verejnou vyhláškou_Ján Húšek

Verejná vyhláška – ŽSR – Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR 

Rozhodnutie o umiestnení stavby – verejná vyhláška -SA A1 Borský Mikuláš, kabelizácia, VNK v k.ú.Borský Peter

Verejná vyhláška_vyžiadanie stanoviska k odvolaniu “ Dobývanie nevyhradeného nerastu – štrkopieskov – lokalita Oširíd

Verejná vyhláška_Rozhodnutie_Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Senica

Verejná vyhláška_stavebné povolenie_stavba SA – OKI – Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK

Verejná vyhláška – Upovedomenie o podkladoch  pred vydaním rozhodnutia ŽSR Modernizácia žel.trate DNV štátna hranica

Verejná vyhláška – zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Závod

Zverejnenie majetkového transferu obce za rok 2023

Rozhodnutie – Verejná vyhláška Dobývanie nevyhradeného nerastu štrkopieskov lokalita Oširíd

Upovedomenie o postúpení odvolania „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ stavba B – verejná vyhláška  

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Garáž – Viera Osuská

Obec Borský Svätý Jur v zmysle §9aa ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje doručené návrhy do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory na prízemí budovy zdravotného strediska súp. č. 60 a zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej verenej súťaže: Zverejnenie návrhov podaných do obchodnej verejnej súťaže + Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže

Verejná vyhláška – Upovedomenie o odvolaní č.2 proti územnému rozhodnutiu ŽSR,Modernizácia žel.trate Devínska Nová Ves-štátna hranica SR/ČR

Verejná vyhláška_Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania  „SA_OKI_BSJ TS 3-2,VNK,TS,NNK „

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania_Viera Osuská_dvojgaráž

Upovedomenie o odvolaní proti územnému rozhodnutiu_ŽSR, Modernizácia želežničnej trate DNV – štátna hranica SR_ČR

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „ŽSR,Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves-štátna hranica SR/ČR“

Zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente “ Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021 – 2027 “  

Zverejnenie výsledku vybavenia petície – „Stop osídľovaniu prírody“

Verejná vyhláška na stavbu “ ŽSR, modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“, stavba B

Záznam ohlasovne_Eduard Thüringer

Záznam ohlasovne_Igor Suchovský

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby „SA-OKI-Borský Svätý Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK“

Stavebné povolenie_Rodinný dom „Stilo 3i“, prípojky inžinierskych sietí + žumpa_verejná vyhláška

Oprava rozhodnutia_SA,Lakšárska Nová Ves_VN 238,VNK, TS,NNK

Výzva_jarná deratizácia_regulácia živočíšnych druhov 

Kolaudačné rozhodnutie_verejná vyhláška_SA Lakšárska Nová Ves, VN 238,VNK TS, NNK

Zverejnenie výsledku vybavenia petície – Petícia občanov Borský Svätý Jur-Tomky proti začatému územnému konaniu o umiestnení stavby 7 rodinných domov v Tomkoch

Správa Spoločného obecného úradu Senica k novostavbe farského úradu

Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Krajskej prokuratúry Trnava 

Oznámenie_zisťovacie konanie_posudzovanie strategického dokumentu_Územný plán_Zmeny a doplnky č.1

Odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu Senica “ Plán likvidácie hliniska DP „_ predloženie_ zaslanie predkladacej správy

Odvolanie obce voči rozhodnutiu_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní_Plán likvidácie hliniska v DP Borský Jur_ ECOBOR

Oznámenie o zahájení prípravných prác “ Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Borský Svätý Jur „

Rozhodnutie stavebné povolenie na stavbu „IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky“_ verejná vyhláška

Verejná vyhláška_oznámenie o začatí konania_IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky

Verejná vyhláška – oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „Územný plán obce Sekule – Zmeny a doplnky č.1/2019″ 

Oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby „SA A1 Lakšárska Nová Ves, VN 238,VNK, TS,NNK“- verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na stavbu IBV Pri ihrisku, SO Prepojovacia komunikácia a chodníky