Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|pondelok, december 17, 2018
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Všeobecno záväzné nariadenie – nové

Všeobecno záväzné nariadenie – nové

VZN

Číslo VZN Názov Úplné znenie História Platné/Neplatné
1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce detail P
1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur detail P
3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Borský Svätý Jur
detail P
2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky detail P
1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Borský Svätý Jur
detail P
Zásady
podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 307/2014 Z. z.
detail P
5/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školských zariadeniach zriadených
obcou Borský Svätý Jur
detail P
4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
detail P
3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností detail P
2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Borský Svätý Jur
detail P
1/2015 o určovaní
výšky príspevku na financovanie záujmového vzdelávania v Centrách
voľného času pôsobiacich mimo územia obce Borský Svätý Jur
detail P
1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a vysielaní politickej reklamy v obecnom rozhlase v čase volebnej kampane na území obce Borský Svätý Jur detail Dodatok č. 1 P
4/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka škol.zar. na rok 2014 P