Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|utorok, 18 mája, 2021
Práve ste tu: Home » Dokumenty » Všeobecno záväzné nariadenie – nové

Všeobecno záväzné nariadenie – nové

VZN

Číslo VZN Názov Úplné znenie História Platné/Neplatné
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur Detail

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur detail
5/2020 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi detail
4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady detail
3/2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Detail P
2/2020 o určení pravidiel času predaja a času prevádzky služieb na území obce Borský Svätý Jur detail P
1/2020 o určení šírky ochranného pásma pohrebiska detail
5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady detail P
1/2019 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur detail P
4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti detail P
3/2019 o miestnych daniach detail P
2/2019 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018 poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Borský Svätý Jur

detail P
1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce detail P
1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur detail P
3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur detail P
2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky detail P
1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borský Svätý Jur detail P
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. detail P
5/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Borský Svätý Jur detail P
4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
detail P
3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností detail P
2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
obce Borský Svätý Jur
detail P
1/2015 o určovaní
výšky príspevku na financovanie záujmového vzdelávania v Centrách
voľného času pôsobiacich mimo územia obce Borský Svätý Jur
detail P
1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov a vysielaní politickej reklamy v obecnom rozhlase v čase volebnej kampane na území obce Borský Svätý Jur detail Dodatok č. 1 P
4/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka škol.zar. na rok 2014 detail P
1/2012 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce detail P
1/2011 podmienky prenájmu nájomných bytov obstaraných výstavbou v bytovom dome v obci Borský Svätý Jur detail P
1/2010 o prevádzkovom poriadku futbalového areálu detail P
7/2008 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov vo vlastníctve obce detail P
4/2008 o miestnych daniach detail P
2/2007 o záväznej časti Územného plánu obce Borský Svätý Jur detail P
1/2004 určenie školského obvodu pre jednotlivé školy detail P
7/2002 o verejných priestranstvách na území obce Borský Svätý Jur detail Dodatok č. 1 P
3/1998 podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v obci Borský Svätý Jur detail P