Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 júla, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.06.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.06.2023 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
26. júna 2023 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Prerokovanie protestu prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur č. 486/2022, prijatého na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.08.2022
5. Správa o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2022
6. Návrh – Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 – stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
7. Návrh – Správa z kontroly v oblasti kybernetickej bezpečnosti, jej zazmluvnenia a v súvislosti s tým poskytovaných služieb v zmysle platnej legislatívy (spoločnosť Osobnyudaj.sk)
8. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023
9. Územný plán obce Borský Svätý Jur – Zmeny a doplnky č. 1 – zmena zámeru (lokalita č.14)
10. Pošta – PaeDr. Dušan Mikulec, MPH – Žiadosť o vyriešenie právneho vzťahu k pozemkom obce smerom k realizácii projektu „Rekonštrukcia objektu bývalej rímskokatolíckej školy – Borský Svätý Jur“ na Zariadenie podporovaného bývania, služobné byty k ZPB a sociálne byty pre odchovancov centier pre rodinu či inak ohrozené skupiny obyvateľov a chránené dielne
– Valéria Majková – Žiadosť o odkúpenie pozemku pod stodolou pri rybníku na Tomkoch
– Boris Vrábel – Žiadosť o zámenu pozemkov
– Ladislav Ondriska – Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
– Ľubomír Macejka – Žiadosť o prenájom pozemku
– Rudolf Vlk – Žiadosť o predĺženie prenájmu obecného pozemku
– Ján Ružička – Žiadosť o prenájom pozemku
– Helena Kubinová – Žiadosť o kúpu obecného majetku
11. Rôzne
12. Záver

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce