Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|piatok, 24 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2016 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
14. 12. 2016 t.j. streda o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 5. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 + Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
 6. Zmena rozpočtu č. 3/2016
 7. Návrh rozpočtu na rok 2017 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
 8. Pošta –     Peter Trnka – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
           –      Špeciálny stavebný úrad – súhlas s predĺžením zmluvy o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu
 9. Diskusia
 10. Záver

 

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce