Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|nedeľa, 21 apríla, 2024
Práve ste tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Hlásenie obecného rozhlasu (24.01.)

Hlásenie obecného rozhlasu (24.01.) 

Obecný úrad oznamuje všetkým daňovníkom, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane z nehnuteľností, že do 31. 1. 2022 sú povinní podať „Priznanie k dani z nehnuteľností“ na OcÚ Borský Svätý Jur.  Ide o daňovníkov, ktorí v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť akýmkoľvek spôsobom, ďalej ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie na odstránenie stavby, povolenie na drobnú stavbu, ktorí nadobudli psa alebo im pes uhynul. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na OcÚ Borský Svätý Jur, kde dostanete aj bližšie informácie.


Oznamujeme občanom, že dnes sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18:00 hod. v kultúrnom dome s nasledovným programom: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení 
 3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia 
 4. Návrh správy hlavného kontrolóra z kontroly interných predpisov – štatút obce
 5. Upozornenie prokurátora – prerokovanie
 6. Zmena rozpočtu č.1/2022 a správa hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu 
 7. Žiadosť p. Kunštekovej o pridelenie nájomného bytu
 8. Predĺženie nájomnej zmluvy – Občianske združenie Hliník
 9. Zrušenie Uznesenia č.392/2021  
 10. Schválenie nákupu novej výpočtovej techniky
 11. Rôzne
 12. Záver