Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 13 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.02.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.02.2023 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
28. 02. 2023 t.j. utorok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Návrh – Rozpočet obce na roky 2023 – 2025 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
5. Doplnenie Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure
6. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
7. Pridelenie obecných nájomných bytov
8. Pošta – Roman Röth-Žiadosť o stanovisko k plánovanému zámeru vybudovania zázemia pre nekomerčný pasienkový chov zvierat a pestovanie ovocia a zeleniny
9. Rôzne
10. Záver

                                                                                                                        Mgr. Juraj Smolár
starosta obce