Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 23 mája, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.09.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.09.2023 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
25. septembra 2023 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

 Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Zmena rozpočtu č. 1/2023
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2022
6. Hospodárenie v obecných lesoch
7. Pridelenie obecného nájomného bytu
8. Pošta – PaeDr. Dušan Mikulec, MPH – Žiadosť o vyriešenie právneho vzťahu k pozemkom obce smerom k realizácii projektu „Rekonštrukcia objektu bývalej rímskokatolíckej školy – Borský Svätý Jur“ na Zariadenie podporovaného bývania, služobné byty k ZPB a sociálne byty pre odchovancov centier pre rodinu či inak ohrozené skupiny obyvateľov  a chránené dielne
– Ladislav Ondriska – Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
– Ľubomír Macejka – Žiadosť o prenájom pozemku
– Rudolf Vlk – Žiadosť o predĺženie prenájmu obecného pozemku
– Ján Ružička – Žiadosť o prenájom pozemku
– Helena Kubinová – Žiadosť o kúpu obecného majetku
– Mário Halámek – Žiadosť o prenájom obecného pozemku č. 1027/1
– p. Macháčková – Žiadosť o predaj pozemku reg. „C“ č. 4462/48
– BOS-POR AGRO s.r.o. – Žiadosť o odkúpenie časti susediaceho pozemku
9. Rôzne
10. Záver

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce