Najviac informácií o Borskom Svätom Jure!|štvrtok, 13 júna, 2024
Práve ste tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2023 

Pozvánka
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. §13, ods. 4, písm. a zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa
11. decembra 2023 t.j. pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Návrh – Rozpočet obce na roky 2024 – 2026 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
5. Návrh – Zásady hospodárenia s majetkom obce
6. Návrh – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
7. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Borský Svätý Jur
8. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur o miestnej dani
z nehnuteľnosti
10. Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur o miestnych daniach
11. Zrušenie uznesenia č. 70/2023 zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur zo dňa 17. 04. 2023
12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022 – 2023
13. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2022
14. Návrh – Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Borský Svätý Jur za rok 2022
15. Schválenie Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce Borský Svätý Jur – nebytové priestory
16. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2024
17. Pošta: – Ing. Miroslav Forman – Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce –
– Ing. Marta Kodajová a Ing. Ján Kodaj – Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
– Georgij Barták – Žiadosť o prenájom príp. odkúpenie pozemku
– Martin Chocholáček – Žiadosť o odkúpenie pozemku
18. Rôzne
19. Záver

Mgr. Juraj Smolár
starosta obce